Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 31 października 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Następnie wniosek wysłany elektroniczne należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim:
  1. budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w tym składowisk odpadów komunalnych,
  2. budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  3. zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. a)
  4. działania informacyjno-promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. a) – b).
 2. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO). Projekty mogą obejmować:
  1. budowę, rozbudowę, przebudowę i/lub wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami innymi niż komunalne,
  2. zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami innymi niż komunalne wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięcia wymienionego w lit. a).
 3. Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • przedsiębiorstwa:
 • prowadzące działalność gospodarczą z zakresu gospodarki odpadami (działalność wg PKD z działu 38 i/ lub 39) w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (działalność ta nie mogła podlegać zawieszeniu w okresie ostatnich w/w 12 miesięcy),
 • prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego (siedziba lub oddział na terenie województwa podkarpackiego) oraz przetwarzające po zakończeniu realizacji projektu rocznie min. 55% odpadów z województwa podkarpackiego,
 • posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z gospodarką odpadami i wywiązujące się z obowiązku sprawozdawczości poświadczone przynajmniej jednym (za 2017r.) Zbiorczym zestawieniem danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2 Gospodarka odpadami przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

52 000 000,00 zł

1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85%,
 • Projekty objęte pomocą publiczną /pomocą de minimis – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020, działania 4.2 Gospodarka odpadami, pkt. 24; maks. 85%.

2. Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

3. Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

4. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

5. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP:

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi do 8 mln PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami innymi niż komunalne do 4 mln PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów w zakresie rekultywacji składowisk odpadów do 8 mln PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): do 2 mln PLN.

6. Minimalna kwota dofinansowania projektu z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z zapisami SZOOP – 100 000,00 PLN. 7. W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowany. Forma konkursu: Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa

Regulamin konkursu. (PDF, 567.73 KB)

Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 188.87 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.66 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1. Instrukcja wypełniania części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 417.01 KB)
  3.2. Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 84.8 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 2.07 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – gospodarka odpadami, wrzesień 2018 r. (PDF, 1.48 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 290.79 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej dla działania 4.2 Gospodarka odpadami:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (DOCX, 95.58 KB)
  7.2 Kryteria formalne dla działania 4.2 Gospodarka odpadami,  (DOC, 143 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 301.65 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.2 Gospodarka odpadami, (ZIP, 308.16 KB)
  8.2 Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla działania 4.2 Gospodarka odpadami. (ZIP, 277.82 KB)
 9. Wzór umowy o dofinasowanie projektu. (ZIP, 2.58 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin: Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 250.71 KB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie: środki odwoławcze zostały określone w § 21 Regulaminu konkursu – „Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy”.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) telefoniczny: Ewa Wiktor - 17 747 63 28, Paulina Surmacz - 17 747 65 61,
3) bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 9).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:
17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska),
17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz),
17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iv-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-dziedzictwa-kulturowego

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS