Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 23 listopada 2018 r.

Wyjaśnienie dot. kryterium specyficznego premiującego nr 4 w konkursie RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18

Nazwa kryterium:

DDOM tworzony jest w powiecie, na obszarze, którego nie funkcjonuje placówka tego typu utworzona w ramach rozstrzygniętych dotychczas konkursów.

Definicja/wyjaśnienie kryterium:

Kryterium ma na celu zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych jak największej liczbie mieszkańców województwa. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 1.8 i/lub 4.1.

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 10

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że premię punktową otrzyma projekt, w ramach którego tworzony będzie Dzienny dom opieki medycznej w jednym z następujących powiatów:

 1. stalowowolski
 2. tarnobrzeski
 3. M. Tarnobrzeg
 4. mielecki
 5. niżański
 6. kolbuszowski
 7. dębicki
 8. leżajski
 9. łańcucki
 10. rzeszowski
 11. M. Rzeszów
 12. przeworski
 13. lubaczowski
 14. jarosławski
 15. przemyski
 16. jasielski
 17. bieszczadzki
 18. ropczycko-sędziszowski

Spełnienie kryteriów specyficznych premiujących nie jest obowiązkowe, co oznacza że ich niespełnienie nie powoduje odrzucenia wniosku, jednakże należy pamiętać, że może mieć wpływ na to, czy projekt otrzyma dofinansowanie.

W punkcie 1.8 wniosku o dofinansowanie projektu „Obszar realizacji projektu” – należy wybrać powiat, w którym w ramach projektu tworzony będzie Dzienny dom opieki medycznej. W związku z planowanym zapewnieniem dostępności do wsparcia 1 dom ma obejmować wsparciem mieszkańców jednego powiatu tj. powiatu, w którym placówka będzie miała siedzibę.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Termin, od którego można składać wnioski

16.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14.12.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane stanem zdrowia), w tym np. świadczeń geriatrycznych, ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych, rozwój opieki długoterminowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 19, 17 743 28 21

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 05.

Do pobrania

Regulamin konkursu (pdf, 1.21 MB)

Załączniki

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS