Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Oś priorytetowa III. Czysta energia
działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza
poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek przyjmowany będzie od dnia 29 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Uwaga!
O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Nabór, a nie data jego nadania. Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” poprzez realizację takich zadań jak:

 1. budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).
 2. roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
  • demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
  • instalację kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub zgazowującego,
  • niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – koszty kwalifikowalne prac, innych niż związanych z zakupem i montażem urządzeń grzewczych, mogą stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to dotyczy np. przebudowy wewnętrznej instalacji CO, wymiany grzejników, zaworów termostatycznych, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilanej nowym źródłem ciepła, termomodernizacji przegród budowlanych.
Ww. typy projektów są skierowane do podmiotów wymienionych w pkt 11 SZOOP i będą realizowane w formie projektów skierowanych do mieszkańców gminy (osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku). Ostatecznymi odbiorcami mogą być: właściciele niskosprawnych źródeł ciepła, mieszkańcy, spółdzielnie, TBS i wspólnoty mieszkaniowe reprezentujące mieszkańców, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2, 8.1, 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 079 825,78 PLN

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy de minimis oraz zgodnie z § 11 Regulaminu naboru.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR (wkład UE) dla projektu ustalona jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020).

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:
Regulamin naboru (PDF, 547.98 KB)

Integralną częścią Regulaminu naboru są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 184.52 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.96 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 417.01 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen odziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, (DOCX, 84.8 KB)
  3.3 Informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym. (PDF, 265 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 1.19 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności - działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, projekt „parasolowy”, październik 2018 r. (PDF, 1.58 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 626.17 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, (PDF, 93.41 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,  (DOCX, 128.5 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 – tryb pozakonkursowy. (DOC, 128.5 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF:
  8.1 Kryteria zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,  (DOC, 86.5 KB)
  8.2 Wzór karty oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. (DOC, 63.24 KB)
 9. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  9.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOC, 152 KB)
  9.2 Wzory kart oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – tryb pozakonkursowy. (DOC, 73.5 KB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP, 2.58 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów  (ZIP, 597.26 KB)

Inne ważne informacje

 • Wspierane inwestycje mają uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie – do końca marca 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny: 17 773 60 20 / 17 773 60 43,
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 110).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.: 17 747 69 29, 17 747 69 24, 17 747 63 31.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel.: 17 747 66 53.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim: • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS