Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust.1 Ustawy wdrożeniowej.

 oś priorytetowaIKonkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Nabór rozpoczyna się 31 października 2018, o godzinie 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wniosek składany jest w terminie do 9 listopada 2018, do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zakończenia naboru.

Miejsce i sposób złożenia wniosku o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy złożyć on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy jego dostarczenia obejmują:

       a) bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

      b) w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów al. Ł. Cieplińskiego 4

Wniosek dostarczony na adresy inne niż wyżej wymienione nie będzie rozpatrywany.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest odpowiednio: stempel Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem naboru.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – 29 marca 2019 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projektem podlegającym dofinansowaniu w ramach przedmiotowego naboru jest projekt pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SZOOP”

Kto może składać wniosek o dofinansowanie

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SZOOP.

Kryteria wyboru projektu

Kryteria wyboru projektów zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu naboru.

Finanse

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

 •  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Dla projektu nieobjętego zasadami pomocy publicznej dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z UE stanowi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, przy uwzględnieniu zapisów art. 61 albo 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Na projekty rewitalizacyjne maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (UE + BP) wynosi do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (zgodnie z rozdziałem III SZOOP – Indykatywny plan finansowy).

 • Kwota przeznaczona na nabór

Alokacja środków EFRR na realizację wszystkich projektów w formule ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” RPO WP 2014-2020 wynosi 50 000 000,00 PLN (zgodnie z Uchwałą ZWP nr 415/8680/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r.) / 11 379 153 EURO (zgodnie z SZOOP).

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość wniesienia środka odwoławczego – protestu (zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 17 747 61 37 lub 17 747 61 06.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonów: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

W kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać będzie można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja naboru:

 Regulamin naboru plik do pobrania (PDF 366 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF 171 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 859 KB).
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 325 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie. (PDF 225 KB)
 5. Lista wskaźników. (PDF 126 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 229 KB)
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 1.43 MB)
 8. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie (PDF 120 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS