Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zobacz wyniki naboru

 

Informacja z 7 stycznia 2018 r.

W związku ze zmianą wzoru wniosku o dofinansowanie (obowiązująca wersja 2.2), zmianą SZOOP (w tym zamianą kryterium  formalnego ogólnego nr 6) niezbędna jest zmiana regulaminu konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18.

Wykaz zmian:

 1. wydłużono okres naboru wniosków z 11 stycznia do 18 stycznia 2019 r.
 2. skorygowano zapisy regulaminu dotyczące kryterium formalnego nr 6,
 3. skorygowano kartę oceny formalno-merytorycznej: Załącznik nr 4 do regulaminu (doc, 348.5 KB),
 4. zmieniono obowiązującą wersję wniosku o dofinansowanie, obowiązująca wersja 2.2: Załącznik nr 1 do regulaminu (pdf, 348.5 KB),
 5. zmieniono załącznik nr 18 do regulaminu – uaktualniono Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (obowiązuje SzOOP z 27 grudnia 2018 r.).

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf, 1.17 MB)

Wesja obowiązująca od 2.01.2019 r.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Termin, od którego można składać wnioski

17.12.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11.01.2019 r. 18.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
 • podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia,
  w tym w szczególności POZ,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi
  i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej,
 2. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17/ 743 28 19, 17/ 743 28 21

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17/ 743 28 05.

Do pobrania:

Regulamin konkursu wesja obowiązująca od 2.01.2019 r. (pdf, 1.17 MB)

 

Załączniki:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS