Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nabór w ramach Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19 – aktualizacja danych kontaktowych

 Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Termin obowiązujący od dnia 14 maja 2019 r.: Wnioski przyjmowane będą od dnia 17 czerwca 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r.

Termin obowiązujący do dnia 13 maja 2019 r.: Wnioski przyjmowane będą od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r.

 Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Termin obowiązujący od dnia 14 maja 2019 r.: marzec 2020 r.

Termin obowiązujący do dnia 13 maja 2019 r.: luty 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Uwaga!

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Konkurs, a nie data jego nadania.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:

Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie następujących e-usług:

 • e – Informacja – obligatoryjnie;
 • e – Rejestracja – obligatoryjnie;
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) – fakultatywnie;
 • telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ) – fakultatywnie:
  • kardiologiczna,
  • geriatryczna;
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem
z działalności leczniczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (Typ 5) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 000 000,00 PLN

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP:
  •   projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.
 2. Minimalna wartość projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.
 3. Maksymalna wartość projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.
 4. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – 500 000 PLN
 5. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – 6 000 000 PLN.
 6. Minimalna kwota dofinansowania projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.
 7. Podmioty, które w montażu finansowym uwzględniają środki z budżetu państwa zobowiązane są do stosowania art. 18 ustawy wdrożeniowej.
  Należy pamiętać, że art. 18 ustawy wdrożeniowej wprowadza ograniczenie zaangażowania środków budżetu państwa (w ramach RPO to środki budżetu państwa ujęte w Kontrakcie Terytorialnym oraz środki ujęte w wieloletnim limicie zobowiązań budżetu państwa określonym w załączniku ustawy budżetowej) w realizację projektów, tj. maksymalnie do 15%.

Forma konkursu:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa
Regulamin konkursu obowiązujący do 13 maja 2019 r.. (PDF, 588.17 KB)

Regulamin konkursu obowiązujący od 14 maja 2019 r.  (PDF, 588.07 KB)

Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 190.63 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.87 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1. Instrukcja wypełniania części środowiskow)ej wniosku o dofinansowanie, (PDF,404.8 KB)
  3.2. Lista sprawdzająca OOŚ, (DOCX, 86.23 KB
  3.3. Informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym. (PDF, 274.55 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.63 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – e-usługi w sektorze ochrony zdrowia, kwiecień 2019 r. (ZIP, 1.6 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 374.68 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej: 
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (DOCX, 98.98 KB)
  7.2 Kryteria formalne dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), (DOCX, 72.49 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – tryb konkursowy. (DOCX, 97.82 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), (DOCX, 90.75 KB)
  8.2 Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. (DOCX, 79.52 KB)
 9. Wzory:
  9.1 Umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 2.58 MB)
  9.2  Decyzji o realizacji projektu własnego, (ZIP, 2.53 MB)
  9.3 Porozumienia o dofinansowaniu projektu. (ZIP, 2.59 MB)
 10. Instrukcja do opracowania koncepcji technicznej projektu. (PDF, 350.34 KB)
 11. Dokumentacja związana z integracją z RCIM:
  11.1 Wzór umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM, (DOCX, 59.92 KB) - obowiązujący do 13 maja 2019 r.
  11.1 Wzór umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM, (DOCX, 497.69 KB) - obowiązujący od 14 maja 2019 r.
  11.2 Wykaz warunków technicznych integracji z RCIM. (ZIP, 2.11 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin: Regulamin prac Komisji Oceny Projektów. (PDF, 251.71 KB)

Inne ważne informacje

·       Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa
o dofinansowanie projektu.

·       Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w konkursie zostały określone w § 21 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Uwaga! Zmiana danych kontaktowych ->   Link do wiadomości

Informacje na temat ogłoszonego konkursu można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

1)  e-mail:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2)  telefoniczny: 17 747 65 27 (Pani Anna Szalacha), 17 747 65 42 (Pani Joanna Wojtuń),

3)  bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 107).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:  

17  747 69 29 (Pani Barbara Małkowska),

17 747 69 24 (Pani Barbara Zielenkiewicz),

17 747 63 31 (Pani Iwona Pieczko, Pani Dominika Babiarz).

Informacje dotyczące warunków formalno-prawnych integracji z RCIM uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pod nr tel.:

17  747 68 00 (Sekretariat Departamentu).

Informacje dotyczące warunków technicznych integracji z RCIM uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego pod nr tel.:

17  747 59 08 (Pan Dariusz Białek),

17 747 59 09 (Pan Adam Rzepka).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO WP 2014-2020 udzielane są pod
nr tel. 17 747 66 53 (Pan Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-ii-cyfrowe-podkarpackie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS