Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

typ projektu Parki biznesowe

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 31 lipca 2019 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru). 
Wnioski składane są w terminie do 28 listopada 2019 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru). Pierwotny termin wyznaczono na 30 września 2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). W przypadku skrócenia terminu IOK zamieści w każdym miejscu, w którym podała do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu zakończenia naboru.

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie będą uznawane za złożone nieskutecznie, tj. nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosków obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego:

1) bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

2) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do siedziby IOK, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej UMWP.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca w ramach konkursu może przedłożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie realizacji jednego projektu (jednego przedsięwzięcia). W przypadku większej liczby wniosków o dofinansowanie złożonych przez tego samego wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone. Również wniosek o dofinansowanie, który będzie dotyczył realizacji kilku projektów (kilku przedsięwzięć) zostanie odrzucony. Wnioskodawca nie może występować również jako partner w innych projektach składanych w ramach konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 grudnia 2019 r.

IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu „parki biznesowe” prowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują tworzenie parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji, polegających w szczególności na budowie/ rozbudowie/przebudowie infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.) oraz zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 3. instytucje otoczenia biznesu (IOB).

spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – zgodnie z zapisami SZOOP dla danej  osi/działania tj. 50% wydatków kwalifikowanych.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj.:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 150 000PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 15 000 000 PLN

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 30 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu obowiązujący od 24.09.2019 plik do pobrania (PDF 352 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 24.09.2019 plik do pobrania (PDF 46 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący do 23.09.2019 plik do pobrania (PDF 499 KB)

Forma Konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 30 czerwca 2022 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.
 • Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefoniczny: 17 747 61 06, 17 747 61 53, 17 747 61 24, 17 747 61 37

                                  17 747 61 69, 17 747 61 72,

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt
z Departamentem Ochrony Środowiska:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefoniczny: 17 747 69 29, 17 747 69 24.W związku ze zmianami organizacyjnymi  podajemy aktualny spis telefonów do kontaktu w powyższej sprawie: 17 743 31 63, 17 743 31 61, 17 743 31 64, 17 743 31 56, 17 743 31 57, 17 743 31 58, 17 743 31 59.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu
  Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414, 798 771 650 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
  Staszica 20, 38-400 Krosno tel. 798 771 192, 798 771 620 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu
  Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel. 16 678 56 32, 798 771 080  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku
  Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu
  1 maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg tel. 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja konkursowa:

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu obowiązujący od 24.09.2019 plik do pobrania (PDF 352 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 171 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (PDF 1,29 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 4,26 MB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie. (PDF 291 KB)
 5. Lista wskaźników. (PDF 187 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 415 KB)
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 1,41 MB)
 8. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 79 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 24.09.2019 plik do pobrania (PDF 46 KB )

Regulamin Konkursu obowiązujący do 23.09.2019 plik do pobrania (PDF 499 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS