Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zmiana Regulaminu 

w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014 – 2020

typ projektów nr 7 -  Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności:

  1. inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 2000,
  2. działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz
    turystów i upowszechnienie przekonania o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a).

konkurs nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o zmianie Regulaminu w zakresie projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności (tzw. projekty parasolowe).

Zmiana polega na:

  • Dopuszczeniu do kwalifikowania zakupu i montażu kompletnych przydomowych oczyszczalni posiadających deklarację zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013-10.

Zmiana jest spowodowana zgłaszanym przez wnioskodawców problemem dostępności na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających deklarację zgodności z normą  PN-EN 12566-3:2016-10. 

Nowy Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2019 r.

Link do ogłoszenia

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS