Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Komunikat IP WUP z 3 października 2019 r. 

W związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2019 r. zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz EFS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.,  informujemy, że Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 z Działania 9.1  powinni ujmować wydatki w przygotowywanych wnioskach o dofinasowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi kwalifikowalności.

Wyjątek od tej zasady stanowią projekty, w których okres realizacji rozpoczyna się od 27 sierpnia 2019 r., a Wnioskodawcy w okresie od 27 sierpnia 2019 r. do 8 września 2019 r. ponieśli już wydatki związane z projektem, gdyż w tym okresie obowiązywały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. Zatem wydatki poniesione od 27 sierpnia 2019 r. do 8 września 2019 r.  należy wykazać we wnioskach o dofinansowanie na zasadach z poprzednich wytycznych kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2017 r., z zastrzeżeniem przypadków, w których znowelizowane wytyczne wprowadzają rozwiązania korzystniejsze dla Wnioskodawców. Natomiast wydatki poniesione od dnia 9 września 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie zaktualizowanych wytycznych kwalifikowalności, powinny być ujęte we wnioskach o dofinansowanie według aktualnie obowiązujących wytycznych.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi przez zaktualizowane wytyczne kwalifikowalności zmianami w zakresie kwot ryczałtowych informujemy, że zapisy nowych wytycznych w tym zakresie nie obowiązują w ramach przedmiotowego naboru z Działania 9.1.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Termin, od którego można składać wnioski

4 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13 listopada 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35 – 055 Rzeszów, (Kancelaria WUP)

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru

oraz

  1. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych),
  2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
  3. rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
  4. wydłużenie godzin pracy OWP,
  5. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu  (PDF, 1.71 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 773.9 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (zip, 926.29 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (uproszczone metody rozlicznia) (zip, 969.2 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,

Adama Stanisława Naruszewicza 11,
tel.  (17) 85 09 266, (17) 74 32 835, (17) 74 32 828
oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 74 32 805

Zobacz prezentację ze spotakania informacyjnego praz pytania i odpowiedzi 

Do pobrania:

Regulamin konkursu  (PDF, 1.71 MB)

Załączniki:

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS