Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59;
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane stanem zdrowia), w tym np. świadczeń geriatrycznych, ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych, rozwój opieki długoterminowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF, 1.36 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 1.36 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 773.9 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (zip, 926.76 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (uproszczone metody rozlicznia) (zip, 969.88 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF, 1.36 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 743 28 21, 17 85 09 221.

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 743 28 05.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF, 1.36 MB)

Załączniki:

Załącznik 1.Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 773.9 KB)

Załącznik 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020; (PDF, 692.37 KB)

Załącznik 3. Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020; (doc, 112.5 KB)

Załącznik 4. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020; (doc, 365 KB)

Załącznik 5. Karta weryfikacji spełniania kryteriów negocjacyjnych projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020; (doc, 113 KB)

Załącznik 6. Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż wskazane przez IOK; (doc, 94.5 KB)

Załącznik 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020; (zip, 926.76 KB)

Załącznik 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków); (zip, 969.88 KB)

Załącznik 9. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych; (doc, 95 KB)

Załącznik 10. Wzór oświadczenia o niekaralności Wnioskodawcy; (doc, 104.5 KB)

Załącznik 11. Wzór oświadczenia o niekaralności partnera; (doc, 104.5 KB)

Załącznik 12. Katalog stawek rynkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020; (PDF, 822.9 KB)

Załącznik 13. Wzór oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT; (doc, 83.5 KB)

Załącznik 14. Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT; (doc, 83 KB)

Załącznik 15. Wzór oświadczenia o podpisaniu umowy o partnerstwie / porozumienia; (doc, 108.5 KB)

Załącznik 16. Wzór protestu; (docx, 107.25 KB)

Załącznik 17. Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji i sposobu komunikacji;  (doc, 70.5 KB)

Załącznik 18. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 27 sierpnia 2019 roku; (PDF, 4.52 MB)

Załącznik 19. Metodologia postepowania w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez beneficjenta założonych wskaźników - reguła proporcjonalności i/lub obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich z tytułu rażącego naruszenia przez beneficjenta postanowień umowy. (docx, 150.32 KB)

Załącznik 20. Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania (Standard DDOM) - dokument przyjęty Uchwałą Nr 49/2017/XIV Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 19 września 2017 roku. (PDF, 480.41 KB)

Załącznik 21. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014- 2020 - EFS (PDF, 764.43 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS