Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wyniki naboru

 

Informacja z 2 października 2019 r.

Zmiana Regulaminu i ogłoszenia o konkursie w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Projekty w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy konkurs nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o zmianie Regulaminu i ogłoszenia o konkursie w ramach działania 7.3 RPO WP 2014-2020.

Zmiana polega na:

  • zmianie terminów składania wniosków, tj. od 30 września 2019 r. do 14 października 2019 r. w ogłoszeniu (str. 2) oraz w rozdziale 1.4 Regulaminu (str. 10),
  • zmianie ostatecznego terminu wycofania wniosku o dofinansowanie na 10 października 2019 r. w rozdziale 1.8 Regulaminu (str. 17).

Pozostała treść Regulaminu konkursu zamkniętego RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 oraz treść załączników do Regulaminu pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu naboru oraz związana z tym zmiana ostatecznego terminu na wycofanie złożonego wniosku wynikają z licznych pytań potencjalnych Beneficjentów dotyczących kryteriów dostępu związanych ze specyfiką projektów dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF. W związku z koniecznością opracowania odpowiedzi na liczne pytania,  na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl pytania dotyczące konkursu i odpowiedzi na nie umieszczono w dniu 02.10.2019 r. W związku z tym podjęto decyzję o przedłużeniu terminu naboru, aby zapewnić równy dostęp do informacji dla wszystkich potencjalnych Beneficjentów.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 02.10.2019 r. (pdf, 1.47 MB)

Nowy Regulamin i ogłoszenie obowiązują od 2 października 2019 r.

 

Informacje o naborze:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin, od którego można składać wnioski

30.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

07.10.2019 r. 14.10.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów,

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru

 oraz

  1. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

UWAGA!!! Konkurs jest dedykowany dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

  1. wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  2. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 02.10.2019 r. (pdf, 1.47 MB) 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 02.10.2019 r. (pdf, 1.47 MB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (PDF, 1.84 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 773.9 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie  (zip, 927.15 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (uproszczone metody rozliczania) (zip, 970 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 02.10.2019 r. (pdf, 1.47 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów; tel. 17 743 28 79, 17 743 28 74, 17 74 32 894, 17  743 28 78

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 02.10.2019 r. (pdf, 1.47 MB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (PDF, 1.84 MB)

Załączniki:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS