Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wyniki naboru

 

Informacja z 2 czerwca 2020r.

Informacja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów Regulaminu konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że stawka jednostkowa na samozatrudnienie obejmuje wyłącznie kwalifikowalną kwotę dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, co oznacza, że stawka jednostkowa została pomniejszona o potencjalnie niekwalifikowalną część podatku VAT. Rodzaj przedsięwzięcia, czy status podatnika VAT, nie wpływają na wysokość stawki jednostkowej, a tym samym na wartość przyznawanego uczestnikowi dofinansowania. Niezależnie od wskazanych wydatków w biznesplanie uczestnik wnioskuje o wysokość dofinansowania równej obowiązującej stawce jednostkowej, która zostanie mu przyznana w niezmienionej wysokości jeżeli jego ogólna ocena planowanej działalności będzie pozytywna oraz osiągnie wymagany próg punktowy do otrzymania dofinansowania.

Zgodnie z  Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (podrozdział 4.4 pkt 1) biznesplan powinien zawierać szacunkowy budżet planowanego przedsięwzięcia, tj. ogólne kategorie wydatków planowane do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowane dofinansowanie (np. pożyczki, środki własne itp.). Zgodnie z załącznikiem 20 punkt d Minimalny zakres biznesplanu opis ten powinien być uszczegółowiony o między innymi  wskazanie parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach stawki jednostkowej ponieważ umożliwi to ocenę przedsięwzięcia dokonywaną przez eksperta KOW (w tym adekwatności planowanych wydatków do zakładanej  działalności gospodarczej).

Jednocześnie w sytuacji gdyby z szacunkowego budżetu planowanego przedsięwzięcia wynikało, że kwota niezbędna na jego uruchomienie była niższa niż stawka jednostkowa, wysokość przyznanego dofinansowania nie ulega zmianie i jest równa stawce jednostkowej. W takiej sytuacji, ponieważ podjęcie działalności gospodarczej nie jest kosztochłonne, należy koszt przedsięwzięcia uwzględnić  przy ocenie wsparcia pomostowego, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Ocenie będzie podlegała zasadność jego udzielenia, wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia pomostowego oraz okresu na jaki ma być przyznane.

Z osobą, której biznesplan został pozytywnie oceniony i zaakceptowany, zostaje podpisana umowa udzielenia dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w kwocie wynikającej z przyjętej stawki jednostkowej. Ponieważ Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (podrozdział 4.4 pkt 7) określają sposób rozliczenia i kontrolowania udzielonego dofinansowania, nie ma potrzeby umieszczania w umowach zawieranych z uczestnikiem projektu zapisów wskazanych w regulaminie konkursu podrozdział 5.5 punkt 5.5.6, które odnoszą się do zobowiązań dokonania zakupów zgodnie z biznesplanem oraz egzekwowania zwrotu środków  opisanych w podpunkcie „a” gdy zostaną wykorzystanych nie zgodnie z biznesplanem. Zgodnie z „Raportem z analizy kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projektach PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020" wydatki objęte stawką jednostkową są traktowane jako wydatki poniesione, a szacunkowy budżet wskazany w biznesplanie służy wyłącznie ocenie możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz jego możliwości utrzymania się na rynku. Beneficjent, ani odbiorca wsparcia, nie mają obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia stawki jednostkowej i uznania jej za kwalifikowalną. Jest to uproszczenie wynikające ze stosowania rozliczenia tej formy wsparcia w oparciu o stawki jednostkowe. Nie oznacza to, że podmiot nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. podatkowych, rachunkowych oraz innych regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Celem kontroli beneficjenta jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona. Kontrola powinna się odbywać albo w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej albo w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). Sprawdzeniu może podlegać np. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. czy dotacjobiorca prowadzi księgę przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp. W prowadzonej kontroli nie chodzi bowiem o sprawdzenie prawidłowości działania beneficjenta ale o potwierdzenie, że faktycznie działalność jest przez niego prowadzona.

 

Informacje o naborze:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin, od którego można składać wnioski

30.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

07.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów,

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru

 oraz

  1. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

  1. wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  2. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (Plik do zamieszczenia).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF,1.81 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 773.9 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (zip, 927.15 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulaminu konkursu (Plik do zamieszczenia).

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów; tel. 17 743 28 79, 17 743 28 74, 17 74 32 894, 17  743 28 78

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (PDF,1.81 MB)

Załączniki:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS