Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MŚP

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 października 2019 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 17 stycznia 2020 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). W przypadku zmiany terminu zakończenia naboru informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 oraz na portalu.

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zakończenia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie będą uznawane za złożone nieskutecznie, tj. nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosków obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego:

1) bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

2) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do siedziby IOK, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej UMWP.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 sierpnia 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:

       1) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

       2) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

1) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

2) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 85 000 000 PLN.

Zgodnie z uchwałą z dnia 25 sierpnia 2020 r. kwotę zwiększono do wysokości 88 798 131,14 PLN.

Zgodnie z uchwałą z dnia 6 pażdziernika 2020 r. kwotę zwiększono do wysokości 91 417 886,14 PLN.

Zgodnie z uchwałą z dnia 17 listopada 2020 r. kwotę zwiększono do wysokości 95 277 049,14 PLN.

Zgodnie z uchwałą z dnia 15 grudnia 2020 r. kwotę zwiększono do wysokości 101 705 891,12 PLN.

Zgodnie z uchwałą z dnia 12 stycznia 2021 r. kwotę zwiększono do wysokości 124 732 767,72 PLN.

Zgodnie z uchwałą z dnia 9 lutego 2021 r. kwotę zwiększono do wysokości 149 624 302,94 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu obowiązujący od 21.09.2021 plik do pobrania (PDF 343 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 21.09.2021 plik do pobrania (PDF 55 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 9.02.2021 plik do pobrania (PDF 711 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 9.02.2021 plik do pobrania (PDF 113 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 26.01.2021 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 26.01.2021 plik do pobrania (PDF 93 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 83 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 15.12.2020 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 15.12.2020 plik do pobrania (PDF 82 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 17.11.2020 plik do pobrania (PDF 715 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 17.11.2020 plik do pobrania (PDF 115 KB)

Regulamin Konkursu obowiazujacy od 6.10.2020 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 6.10.2020 plik do pobrania (PDF 82 KB)

Regulamin Konkursu obowiazujacy od 25.08.2020 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 25.08.2020 plik do pobrania (PDF 83 KB)

Regulamin konkursu obowiazujący do 24.08.2020 plik do pobrania (PDF 342 KB)

Forma Konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Inne ważne informacje

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie:

 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s. 1 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1623).

Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których wdrożony produkt lub usługa będą charakteryzowały się innowacyjnością minimum na poziomie regionu (województwo podkarpackie).

Zakończenie realizacji projektu – do 31 grudnia 2021 r. IZ RPO WP zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu.

Zgodnie z uchwałą Nr 248/4868/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2021 r. - Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2022 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 314/6245/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 września 2021 r. - Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 31.12.2022 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

             1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             2) telefoniczny: 17 747 61 55, 17 747 61 00, 17 747 61 41, 17 747 61 57, 17 747 61 10

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

             1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             2) telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt
z Departamentem Ochrony Środowiska:

            1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            2) telefoniczny: 17 743 31 56, 17 743 31 57, 17 743 31 58, 17 743 31 59, 17 743 31 61, 17 743 31 63, 17 743 31 64.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu
  ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414, 798 771 650 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
  ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel. 798 771 192, 798 771 620 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel. 798 771 080  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku
  Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu
  ul. 1 maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg tel. 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumentacja konkursowa:

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu obowiązujący od 21.09.2021 plik do pobrania (PDF 343 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 173 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.21MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (ZIP 602 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie (PDF 355 KB)
 5. Lista wskaźników (PDF 193 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów (PDF 313 KB)
 7. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (PDF 142 KB)
 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 1.72 MB)
 9. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie (PDF 108 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 21.09.2021 plik do pobrania (PDF 55 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 9.02.2021 plik do pobrania (PDF 711 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 9.02.2021 plik do pobrania (PDF 113 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 26.01.2021 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 26.01.2021 plik do pobrania (PDF 93 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 83 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 15.12.2020 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 15.12.2020 plik do pobrania (PDF 82 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 17.11.2020 plik do pobrania (PDF 715 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 17.11.2020 plik do pobrania (PDF 115 KB)

Regulamin Konkursu obowiazujacy od 6.10.2020 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 6.10.2020 plik do pobrania (PDF 82 KB)

Regulamin Konkursu obowiazujacy od 25.08.2020 plik do pobrania (PDF 422 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 25.08.2020 plik do pobrania (PDF 83 KB)

Regulamin konkursu obowiazujący do 24.08.2020 plik do pobrania (PDF 342 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS