Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wyniki naboru

 

Informacja z 5 listopada 2019 r.

Podmiot ekonomii społecznej – obowiązująca definicja znajduje się  w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (str. 11).

„W  celu  uniknięcia  sytuacji  dublowania się  działalności  OWES-ów  na  tym  samym terytorium, w przypadku usług o charakterze biznesowym liczba podmiotów ekonomii społecznej spoza subregionu, które zostaną objęte wsparciem przez  dany  OWES,  nie może przekroczyć 20% wszystkich podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w ramach jednego projektu. Ponadto należy poinformować właściwy terytorialnie OWES o działaniach realizowanych na rzecz podmiotów z subregionu dla którego wybrany został dany OWES” – niniejszy zapis znajdujący się w punkcie 5.1.4 Informacje dotyczące realizacji projektu w ramach regulaminu konkursu numer RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19 jest jedynie zaleceniem Instytucji Pośredniczącej. Nie został ujęty w kryteriach podlegających ocenie tj. kryteriach specyficznych dostępu w związku z czym nieuwzględnienie  niniejszego zapisu w ramach wniosku o dofinasowanie realizacji projektu nie będzie miało wpływu na ocenę wniosku o dofinasowanie złożonego w odpowiedzi na w/w konkurs.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.5 - Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Termin, od którego można składać wnioski

28.10.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

08.11.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z beneficjentem, który nie przedłoży dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, takich jak, między innymi:
  1. usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych i jego rozwijania,
  2. usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
  3. wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  4. udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a i b.,
  5. usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii społecznej,

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

88 275 859,06 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 85 09 254

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 05

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf, 1.33 MB)

Załączniki:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS