Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wyniki naboru

 

Informacja z 25 listopada 2019 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż wydłużono termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach ogłoszonego w dniu 31 października 2019 r. naboru nr  RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie do dnia 2 grudnia 2019 r.

 

Informacja z 15 listopada 2019 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż wydłużono termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach ogłoszonego w dniu 31 października 2019 r. naboru nr  RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie do dnia 22 listopada 2019 r.

 

Informacja z 12 listopada 2019 r.

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2019 r. omyłkowo została zamieszczona informacja o zamknięciu naboru nr RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19.

Procedura naboru nr RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie jest kontynuowana.

 

Informacja z 7 listopada 2019 r.

W związku ze stanowiskiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, o odstąpieniu od złożenia wniosku o dofinansowanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  nabór nr  RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zostaje zamknięty.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr  RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19 wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie.

Nr naboru zgodnie z Ramowym Planem Działań RPO WP 2014-2020 dla Działania 8.6: RPPK.08.06.00-IP.01-18-046/19

Termin, od którego można składać wnioski

04.11.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15.11.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w  zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) do sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa.

Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa. tj. został:

 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
 • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru..

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektu:

 1. Koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym poprzez:
  1. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez:
   • organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp.,
   • agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie,
   • wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
  2. tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry),
  3. tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług,
  4. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach,
  5. budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy,
  6. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej, jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu),
  7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,
  8. wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie,
  9. zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie,
  10. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania,
  11. reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach, których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej,
  12. ewaluacja działań OWES

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 836 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 25,  17 850 92 54

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 74 32 805, 17 85 09 235.

Do pobrania:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS