Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego (al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu Prace B+R

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2019 r., od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 31 stycznia 2020 r., do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). W przypadku skrócenia terminu IOK zamieści w każdym miejscu, w którym podała do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu zakończenia naboru.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić oraz przesłać wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą LSI RPO WP 2014-2020, który jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: https://gw.podkarpackie.pl/, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie będą uznawane za złożone nieskutecznie, tj. nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przesłanej do IOK
za pośrednictwem systemu LSI RPO WP 2014-2020, dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data złożenia dokumentu do IOK
za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. Wnioskodawca nie może występować również jako partner w innych projektach składanych w ramach konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 wrzesień 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące swoim zakresem:

1)         komponent badawczy tj.:

a) eksperymentalne prace rozwojowe (poziom od VII do IX TRL), w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony (dotyczy MŚP oraz dużych przedsiębiorstw);

b) prace przedwdrożeniowe tj. działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac w działalności gospodarczej tj. doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, certyfikacji i atestacji gotowego produktu (dotyczy MŚP).

W wyniku prowadzonych prac powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie .

2)         komponent wdrożeniowy tj. inwestycje niezbędne do urynkowienia ww. innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) będącego wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych
w ramach komponentu badawczego (dotyczy MŚP).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020 oraz Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu komponent badawczy:

a) w przypadku kosztów bezpośrednich prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu MŚP przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorstwa
w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014

Maksymalny poziom dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe

Maksymalny poziom dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe po uwzględnieniu premii

Mikro

45%

60%

Małe

45%

60%

Średnie

35%

50%

Duże

25%

40%

b) w przypadku kosztów pośrednich (tj. koszty które nie zostały uwzględnione jako koszty bezpośrednie dla eksperymentalnych prac rozwojowych) – 85% wydatków kwalifikowanych;

c) w przypadku kosztów bezpośrednich związanych z pracami przedwdrożeniowymi (tylko MŚP) – 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu komponent wdrożeniowy (tylko MŚP):

W przypadku kosztów bezpośrednich związanych z inwestycjami niezbędnymi do urynkowienia innowacyjnych rozwiązań (produktów, usług, procesów) będących wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych w ramach komponentu badawczego, maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania jest uzależniony od statusu MŚP przedsiębiorstwa. Maksymalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorstwa
w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków inwestycyjnych związanych z urynkowieniem (wdrożeniem) innowacyjnych rozwiązań

mikro

70%

małe

70%

średnie

60%

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, tj.:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 7 000 000 PLN

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu. (PDF 381 KB)

Forma Konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Inne ważne informacje

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 30 września 2022 r. IZ RPO WP zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

             1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             2) telefoniczny: 17 747 61 06, 17 747 61 24, 17 747 61 37, 17 747 61 53 17 747 61 69, 17 747 61 72,

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

             1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             2) telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt
z Departamentem Ochrony Środowiska:

             1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             2) telefoniczny: 17 743 31 56, 17 743 31 57, 17 743 31 58, 17 743 31 59, 17 743 31 61, 17 743 31 63, 17 743 31 64.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu
  ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414, 798 771 650 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
  ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel. 798 771 192, 798 771 620 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel. 798 771 080  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku
  Rynek 18, 38-200 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu
  ul. H. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg tel. 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja konkursowa:

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin konkursu plik do pobrania (PDF 381 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 215 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.  (PDF 1.39 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 742 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF 258 KB)
 5. Lista wskaźników. (PDF 267 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 307 KB)
 7. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. (PDF 222 KB)
 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 3.15 MB)
 9. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 110 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS