Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

 Oś priorytetowa III Czysta energia

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2019 r. od godz. 7.30 do 6 lutego 2020 r. do godz. 15.30.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę złożenia dokumentacji elektronicznej do Instytucji Organizującej Konkurs za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020 (wniosek otrzymuje status „Złożony”).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2020 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,
  http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego
 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej[1], które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.

Wymagania dla budynku pasywnego:

 • zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i c.w.u. (EK) ≤ 15 kWh/ m2rok (wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zm.),
 • zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia
  i oświetlenia – zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 329) obowiązującymi od 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),
 • współczynnik przenikania ciepła U dla nieprzezroczystych przegród zewnętrznych ≤ 0,15 W/m2K,
 • współczynnik przenikania ciepła U dla okien ≤ poniżej 0,8 W/m2K,
 • zastosowanie rozwiązań skutkujących wysoką szczelnością powietrzną budynku - krotność wymiany powierza ≤ 0,6 h-1 (szczelność przegród zewnętrznych budynku przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa),
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 70%,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii pokrywających min. 30% zapotrzebowania budynku na energię końcową,
 • niedopuszczalne ogrzewanie indywidualnym źródłem węglowym, olejem opałowym; urządzenia spalające biomasę muszą spełniać wymogi przepisów wykonawczych do Dyrektywy Ecodesign obowiązujące od 2021 r. oraz wymogi klasy 5.

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, typ projektu Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 000 000,00 PLN.

 Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 10 000 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP:

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną -   maks. 65% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Projekty objęte pomocą publiczną (de minimis) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami - maksymalnie 65% wydatków kwalifikowanych.

          

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Zgodnie z zapisami SZOOP:

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – min. 35% wydatków kwalifikowanych.
 • Projekty objęte pomocą publiczną (de minimis) - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami - min. 35% wydatków kwalifikowanych.

Forma konkursu:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa Regulamin konkursu. (PDF, 601.49 KB)

Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 232.64 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR:
  2.1 Instrukcja użytkownika LSI RPO WP 2014-2020, (PDF,2.69 MB)
  2.2 Instrukcja wypełniania pól wniosku o dofinansowanie. (PDF, 1.2 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 412.66 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ,  (PDF, 613.16 KB)
  3.3 Informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym. (PDF, 276.9 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.(ZIP, 1.42 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności - Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza – budynki pasywne. (PDF, 4 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 527.49 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 99.12 KB)
  7.2 Kryteria formalne dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. (DOCX, 72.04 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 98.57 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. (DOCX, 77.91 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 80.67 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 2.58 MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu, (ZIP, 2.58 MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 2.62 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin.

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 251.71 KB)

Inne ważne informacje

 • Wspierane inwestycje mają uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
  w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.
 • Środki odwoławcze zostały określone w § 19 Regulaminu konkursu – „Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy”.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny: Beata Glac - 17 773 60 20; Jolanta Gul – Bogacz – 17 773 60 20; Paweł Lipiór -  17 773 60 43;
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 110, 108).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

17 / 743 31 64, 17 / 743 31 61, 17 / 743 31 58, 17 / 743 31 57, 17 / 743 31 56, 17 / 743 31 59.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.:  798 771 080, 798 771 640  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia

 

[1] Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS