Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z zmianie Regulaminu i ogłoszenia o konkursie nr naboru RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 oraz działanie 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU

Informacja o zmianie Regulaminu i ogłoszenia o konkursie

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie

Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Typy projektów:

Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna;

Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 20 stycznia 2020 r. od godz. 7.30 do 27 lutego 2020 r. do godz. 15.30.

 Wnioski przyjmowane będą od dnia 20 stycznia 2020 r. od godz. 7.30 do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę złożenia dokumentacji elektronicznej do Instytucji Organizującej Konkurs za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020 (wniosek otrzymuje status „Złożony”).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

październik 2020 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez ePUAP przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,
  http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:

Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna.

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

 • e-Informacja;
 • e-Rejestracja;
 • ERP – Elektroniczny Rekord Pacjenta;
 • RRDR – Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych;
 • EPW-ZOZ – Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ;
 • EPN – Elektroniczna Platforma Nadzoru;
 • Regionalne repozytorium EDM.

Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

 • e-Informacja – obligatoryjnie;
 • e-Rejestracja – obligatoryjnie;
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP);
 • telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):
 • kardiologiczna,
 • geriatryczna;
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

 

Kto może składać wnioski?

Typ 6: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna

Województwo Podkarpackie.

Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w rodzaju:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
  • szpitalne,
  • inne niż szpitalne;
 2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31 grudnia 2018 roku (i jest nadal wpisany) i posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem
z działalności leczniczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (typ 6 i 7) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 PLN z EFRR, w tym:

 • Typ 6 – 10 000 000 PLN;
 • Typ 7 – 30 000 000 PLN.

oraz  32 011 711,55 zł z REACT-EU

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 6 000 000 PLN (nie dotyczy typu 6 projektów).

Minimalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Podmioty, które w montażu finansowym uwzględniają środki z budżetu państwa zobowiązane są do stosowania art. 18 ustawy wdrożeniowej.

Należy pamiętać, że art. 18 ustawy wdrożeniowej wprowadza ograniczenie zaangażowania środków budżetu państwa (w ramach RPO to środki budżetu państwa ujęte w Kontrakcie Terytorialnym oraz środki ujęte w wieloletnim limicie zobowiązań budżetu państwa określonym w załączniku ustawy budżetowej) w realizację projektów, tj. maksymalnie do 15%.

Forma konkursu:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa
Regulamin konkursu. (PDF, 622.45 KB)  (Obowiązujący do 17 lutego 2020r)

Regulamin konkursu (PDF, 622.8 KB)  (Obowiązujący od 18 lutego 2020 r.)

Regulamin konkursu (PDF, 517.52 KB) (Obowiązujący od 29 grudnia 2021 r.)

Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 198.95 KB)
 2. Instrukcje do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR:
  2.1 Instrukcja użytkownika LSI RPO WP na lata 2014-2020, (PDF, 2.6 MB)
  2.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (PDF, 803.42 KB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 412.72 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ, (DOCX, 73.72 KB)
  3.3 Informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym (DOCX, 276.9 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 1.67 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – e-usługi w sektorze ochrony zdrowia, grudzień 2019 r. (ZIP, 1.61 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Typy 6 i 7. (PDF, 371.4 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej: 
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020. (DOCX, 99.62 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Typy 6 i 7. (DOCX, 72.92 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 97.09 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Typy 6 i 7. (DOCX, 95.55 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług:
  - 8.2a Wzór karty oceny merytoryczne dla Typu 6, (PDF, 78.62 KB)
  - 8.2b Wzór karty oceny merytoryczne dla Typu 7. (PDF, 78.83 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 2.58 MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu, (ZIP, 2.58 MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 2.62 MB)
  9.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI – REACT-EU (PDF, 3.17 MB)
 10. Instrukcja do opracowania koncepcji technicznej projektu – e-usługi w sektorze ochrony zdrowia, grudzień 2019 r. (PDF, 347.36 KB)
 11. Dokumentacja związana z integracją z RCIM:
  11.1 Wzór umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM, (DOC, 172.5 KB)
  11.2 Wykaz warunków technicznych integracji z RCIM. (ZIP, 2.12 MB)
  11.3 Skrócony opis e-usług realizowanych w ramach modernizacji projektu PSIM oraz karta integracji z RCIM po modernizacji e-usług. (PDF, 970.26 KB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin.

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 251.18 KB)

 

Inne ważne informacje

 • Wspierane inwestycje mają uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
  w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.
 • Środki odwoławcze zostały określone w § 19 Regulaminu konkursu – „Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy”.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny: 17 747 65 27 (Pani Anna Szalacha), 17 747 65 42 (Pani Joanna Wojtuń);
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pokój 107).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

17 743 31 64, 17 743 31 61, 17 743 31 58, 17 743 31 57, 17 743 31 56, 17 743 31 59.

Informacje dotyczące warunków integracji z RCIM (typ projektów 7) uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego pod nr tel.: 17 743 31 05 (Pan Dariusz Białek), 17 743 31 06 (Pan Adam Rzepka).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (Pan Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, 798 771 640; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 86 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-ii-cyfrowe-podkarpackie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS