Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 26 stycznia 2021 r. o anulowaniu konkursu nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 informuje, że konkurs zamknięty dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20 – edycja III) został anulowany na podstawie uchwały nr 248/4869/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2021.

Informacja z 24 listopada 2020 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

W związku z wydłużającym się procesem opracowywania dokumentacji przez potencjalnych Beneficjentów oraz problemami uniemożliwiającymi terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie, zaistniałymi wskutek pandemii COVID-19, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 26 lutego 2021 r.

W związku z powyższym w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków   o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20, przyjętym Uchwałą Nr 136/3123/20 z 24 marca 2020 r. zmienionym uchwałą Nr 170/3563/20 z 23 czerwca 2020 r. i Uchwałą Nr 206/4161/20 z 29 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 10 ust 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wnioski składane są w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).”  

2) § 17 ust 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 maja 2021 r.”

Informacja z 29 września 2020 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców problemami uniemożliwiającymi terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie, zaistniałymi wskutek pandemii COVID-19, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 30 listopada 2020 r.

W związku z powyższym w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20, przyjętym Uchwałą Nr 136/3123/20 z 24 marca 2020 r. zmienionym uchwałą Nr 170/3563/20 z 23 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

 • § 10 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski składane są w terminie do 30 listopada 2020 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).”

 • § 17 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 26 luty 2021 r.„

Informacja z 23 czerwca 2020 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców problemami uniemożliwiającymi terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie, zaistniałymi wskutek epidemii COVID-19, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 30 września 2020 r.

W związku z powyższym w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20, przyjętym Uchwałą Nr 136/3123/20 z 24 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 10 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski składane są w terminie do 30 września 2020 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).”

2)     § 17 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 29 stycznia 2021 r.”

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

Typ projektu: Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia 2020 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 26 lutego 2021 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru). Pierwotny termin wyznaczono na 30 czerwca 2020 r.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data złożenia dokumentu do IOK za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020.

W celu skutecznego złożenia wniosku wraz z załącznikami, konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). Informację o skróceniu terminu IOK zamieści na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz portalu Funduszy Europejskich.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić oraz przesłać wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą LSI RPO WP 2014-2020, który jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://gw.podkarpackie.pl,

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020,
 • Regulaminem konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 maja 2021 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Pierwotny termin  rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na 30 października 2020 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu planuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. Dofinansowane będą projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R oraz polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych.

Szczegółowe postanowienia dotyczące projektów zawiera Regulamin konkursu.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki naukowe,
 • konsorcja naukowe, w których liderem jest jednostka naukowa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

        a) dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej, intensywność udzielonej pomocy publicznej wynosi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych tej części;

        b) dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności niegospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tej części.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych  projektu – 80 000 000 PLN.

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 4 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 348 KB) 

Forma Konkursu

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Inne ważne informacje

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2021 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

       1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

       2) telefoniczny: 17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat)

17 747 61 53, 17 747 61 06, 17 747 61 37,17 747 61 24, 17 747 61 69.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

       1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

       2) telefoniczny: 17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat)

Prosimy aby w wiadomości e-mail w krótki sposób opisać kwestię wymagającą wyjaśnienia oraz podać numer telefonu umożliwiający pracownikowi skontaktowanie się celem udzielenia pełnych wyjaśnień.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:

        1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

        2) telefoniczny: 17 743 32 96, 17 743 31 60 (sekretariat).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010  Rzeszów tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu
  ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414, 798 771 650 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
  ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel. 798 771 192, 798 771 620 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel. 798 771 080  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku
  Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu
  ul. Henryka Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg tel. 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu obowiązujący od 24.11.2020 r. plik do pobrania  (PDF 348 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 218 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (PDF 1,89 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 539 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF 385 KB)
 5. Lista wskaźników. (PDF 343 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 539 KB)
 7. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. (PDF 303 KB)
 8. Mechanizm monitorowania i wycofania. (PDF 350 KB)
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 2,02 MB)
 10. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 109 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 24.11.2020 r. plik do pobrania (PDF 55 KB)

Regulamin konkursu obowiązujący od 29.09.2020 r. plik do pobrania  (PDF 349 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 29.09.2020 r. plik do pobrania (PDF 75 KB)

Regulamin konkursu obowiązujący od 23.06.2020 r. plik do pobrania (PDF 350 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 23.06.2020 r. plik do pobrania (PDF 75 KB)

Regulamin konkursu obowiązujący do 22.06.2020 r. plik do pobrania (PDF 567 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS