Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nabór wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Spójność społeczna i przestrzenna
Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Poddziałanie 6.2.1.
Infrastruktura ochrony zdrowia
Nr naboru RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie nadzwyczajnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna
Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru


Wniosek przyjmowany będzie od dnia 14 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. do godziny 15.30
Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę złożenia dokumentacji elektronicznej do Instytucji Organizującej Nabór za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020 (wniosek otrzymuje status „Złożony”).

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

październik 2020 r.

Miejsce i sposób złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.
Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.
Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może złożyć wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie wraz z partnerami projektu, tj. podmiotami leczniczymi znajdującymi się w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w Obwieszczeniu Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Kryteria wyboru projektu

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 6.2 i 7.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu
z EFRR -  50 000 000,00
PLN

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 – 200 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 100% wydatków kwalifikowanych.

Projekt nieobjęty pomocą publiczną – maksymalnie 100% wydatków kwalifikowanych. 

Forma naboru:

Nabór ma charakter zamknięty.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:
Regulamin naboru. (PDF, 613.5 KB)

Integralną częścią Regulaminu naboru są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 193.52 KB)
 2. Instrukcje do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR:
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (3.1), lista sprawdzająca OOŚ (3.2) oraz informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym (3.3). (ZIP, 722.48 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.33 MB)
 5. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Typ 4 - Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 na terenie województwa podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 449.29 KB)
 6. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
 7. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
 8. Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (DOCX, 835.77 KB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 251.18 KB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca grudnia 2021 r.
 • Projekt obejmował będzie w szczególności zakup aparatury medycznej i diagnostycznej, ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej. Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
 • Środki odwoławcze zostały określone w § 21 Regulaminu konkursu – „Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny:
  Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Pan Sebastian Lewandowski, tel. 17 747 65 27, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

1717 743 31 60 lub 17 743 32 96 (sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO WP 2014-2020 udziela Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnieul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, 798 771 640; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 86 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS