Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna
Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 27 lipca 2020 r. od godz. 7.30 do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę złożenia dokumentacji elektronicznej do Instytucji Organizującej Konkurs za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020 (wniosek otrzymuje status „Złożony”).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów:

Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.

Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina, Latoszyn-Zdrój (Gmina wiejska Dębica).

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa - podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe[1],
 • organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 000 000,00 PLN

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – projekty nieobjęte pomocą publiczną - maksymalne 85% wydatków kwalifikowanych.
  Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami
 1. Minimalna wartość projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.
 1. Maksymalna wartość projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.
 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – 200 000 PLN.
 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – Maksymalna wartość pojedynczego projektu uwzględniającego infrastrukturę turystyczną i kulturę – 2 000 000 EUR kosztów kwalifikowanych – 8 770 400 zł
 1. Podmioty, które w montażu finansowym uwzględniają środki z budżetu państwa zobowiązane są do stosowania art. 18 ustawy wdrożeniowej.
  Należy pamiętać, że art. 18 ustawy wdrożeniowej wprowadza ograniczenie zaangażowania środków budżetu państwa (w ramach RPO to środki budżetu państwa ujęte w Kontrakcie Terytorialnym oraz środki ujęte w wieloletnim limicie zobowiązań budżetu państwa określonym w załączniku ustawy budżetowej) w realizację projektów, tj. maksymalnie do 15%.

 

Forma konkursu:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty:

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa
Regulamin konkursu. (PDF, 597.06 KB)

Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 189.94 KB)
 2. Instrukcje do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR:
  2.1 Instrukcja użytkownika LSI RPO WP na lata 2014-2020, (PDF, 2.6 MB)
  2.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (PDF, 831.18 KB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1. Instrukcja wypełniania części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 412.72 KB)
  3.2. Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 73.72 KB)
  3.3. Informacje dotyczące ochrony gatunkowej w projektach o charakterze termomodernizacyjnym. (PDF, 276.9 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.74 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – Infrastruktura rozwoju potencjału endogenicznego regionu, czerwiec 2020 r. (ZIP, 4.38 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.1 Infrastruktura rozwoju potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 513.54 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (DOCX, 94.4 KB)
  7.2 Kryteria formalne dla działania 6.1 Infrastruktura rozwoju potencjału endogenicznego regionu, (DOCX, 73.01 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 96.79 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 6.1 Infrastruktura rozwoju potencjału endogenicznego regionu, (DOCX, 87.04 KB)
  8.2 Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla działania 6.1 Infrastruktura rozwoju potencjału endogenicznego regionu. (DOCX, 77.65 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji o dofinasowanie projektu, (ZIP. 2.6 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin: Regulamin prac Komisji Oceny Projektów.

Inne ważne informacje

 1. Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna co do zasady zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa
  o dofinansowanie projektu, jednak nie później niż do 31.03.2023
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w konkursie zostały określone w § 19 Regulaminu konkursu.

 Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny: Anna Niemczyk – 17 747 65 30, Paulina Surmacz - 17 747 65 61.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

17 743 31 64, 17 743 31 61, 17 743 31 58, 17 743 31 57, 17 743 31 56, 17 743 31 59.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-vi-spojnosc-przestrzenna-i-spoleczna

 

[1] Przedsiębiorstwa – podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjno/uzdrowiskowe, tj. podmioty prowadzące co najmniej 12 miesięcy* działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej (przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak właściwości naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu i mikroklimatu), a także towarzyszących zabiegów z zakresu fizjoterapii w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci, przychodniach uzdrowiskowych oraz zakładach przyrodoleczniczych zlokalizowanych w strefie „A” w uzdrowiskach.

*Rozumiany jako okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS