Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Numer RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 10  ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Nabór wniosku rozpoczyna się 30 czerwca 2020 r., od godziny 14:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wniosek może być złożony w terminie do 3 lipca 2020 r., do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data złożenia dokumentu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (IZ RPO WP) za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020.

W celu skutecznego złożenia wniosku wraz z załącznikami, konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione (Sygnatariusza/y).

Miejsce i sposób złożenia wniosku o dofinansowanie

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić oraz przesłać wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą LSI RPO WP 2014-2020, który jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020,
 • Regulaminem naboru.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru - 31 lipca 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Kto może składać wniosek o dofinansowanie

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kryteria wyboru projektu

Ocena projektu odbywa się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez KM RPO, które stanowią załącznik do SZOOP oraz do Regulaminu.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 100,00%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych: 67,50%.

 •  Kwota przeznaczona na nabór

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi: 40 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru obowiązujący od 11.05.2021 plik do pobrania (PDF 332 KB)

Zakres zmian Regulaminu naboru z 11.05.2021 plik do pobrania (PDF 84 KB)

Regulamin naboru obowiązujący od 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 332 KB)

Zakres zmian Regulaminu naboru z 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 84 KB)

Regulamin naboru obowiązujący do 11.01.2021 plik do pobrania (PDF 437 KB)

Inne ważne informacje

Realizacja projektu powinna zakończyć się do 31 maja 2021 r. IZ RPO zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu.

Zgodnie z uchwałą Nr 276/5460/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 maja 2021 r. - Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 31.07.2021 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

DWP udziela informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

       1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

       2) telefoniczny: 17 747 61 06, 17 747 61 37,

17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

        1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
       
         2) telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52,

17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat).

Dokumentacja naboru:

Regulamin naboru obowiązujący od 11.05.2021 plik do pobrania (PDF 332 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 208KB).
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (PDF 1.85 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 168 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie.(PDF 320 KB)
 5. Lista wskaźników.(PDF 304 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 305KB)
 7. Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. (PDF 286 KB)
 8. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. (PDF 386 KB)
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 1.32 MB)
 10. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 114 KB)

Zakres zmian Regulaminu naboru z 11.05.2021 plik do pobrania (PDF 84 KB)

Regulamin naboru obowiązujący od 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 332 KB)

Zakres zmian Regulaminu naboru z 12.01.2021 plik do pobrania (PDF 84 KB)

Regulamin naboru obowiązujący do 11.01.2021 plik do pobrania (PDF 437 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS