Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Termin, od którego można składać wnioski

21.09.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

09.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
Kościuszki 2
37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59;
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez:
  1. wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy,
  2. wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych,
  3. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków),
  4. wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.
 2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez:
  1. tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej,
  2. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej, jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
  3. finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób,
  4. kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  5. finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.
 3. Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 500 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 21, 17 85 09 221

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 05

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursów RPPK.08.03.00-IP.01-18-049/20 oraz RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 (pdf, 533.35 KB)

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf, 1.71 MB)

Załączniki:

 1. Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (pdf, 781.23 KB)
 2. Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (pdf, 937.39 KB)
 3. Załącznik 3 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (doc, 153.5 KB)
 4. Załącznik 4 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (doc, 393.5 KB)
 5. Załącznik 5 Karta weryfikacji spełniania kryteriów negocjacyjnych projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (doc, 153.5 KB)
 6. Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż wskazane przez IOK (doc,94.5 KB)
 7. Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (zip, 1.52 MB)
 8. Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (zip, 1.5 MB)
 9. Załącznik 9 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (doc, 94.5 KB)
 10. Załącznik 10 Wzór oświadczenia o niekaralności Wnioskodawcy (doc, 104 KB)
 11. Załącznik 11 Wzór oświadczenia o niekaralności partnera (doc, 104 KB)
 12. Załącznik 12 Katalog stawek rynkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (pdf, 876.21 KB)
 13. Załącznik 13 Wzór oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT (doc, 83.5 KB)
 14. Załącznik 14 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (doc, 83 KB)
 15. Załącznik 15 Wzór protestu (docx, 113.48 KB)
 16. Załącznik 16 Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji i sposobu komunikacji (doc, 70.5 KB)
 17. Załącznik 17 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.;
 18. Załącznik 18 Metodologia postępowania w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez beneficjenta założonych wskaźników - reguła proporcjonalności i/lub obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich z tytułu rażącego naruszenia przez beneficjenta postanowień umowy (docx, 166.83 KB)
 19. Załącznik 19 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS