Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Termin, od którego można składać wnioski

29.01.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

05.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
A. S. Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  Lewakowskiego 27B
  38-400 Krosno
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  Kościuszki 2
  37-700 Przemyśl
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  1 Maja 4a
  39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz. 1431) do sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zwane dalej KPA.

Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 KPA. tj. został:

 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
 • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że spełniają kryteria dostępu dotyczące właściwości wnioskodawcy określone dla tego konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

 1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez:
 2. kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 3. kursy umiejętności zawodowych,
 4. inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Uwaga! Realizacja powyższego typu projektu odbywać się ma w systemie popytowym a niniejszy konkurs ma na celu wyłonienie operatora systemu popytowego w subregionie przemyskim. Celem Działania 9.5 jest wzrost kwalifikacji osób dorosłych, w związku z tym w ramach projektów wybranych w tym konkursie możliwe będzie dofinansowanie wyłącznie takich szkoleń, które prowadzą do nabycia kwalifikacji. Ponieważ proces walidacji i certyfikacji są najczęściej rozdzielone od samej usługi szkoleniowej (jest to sytuacja naturalna i pożądana) dlatego możliwe jest finansowanie w ramach projektu nie tylko samego kursu/szkolenia ale również kosztów walidacji i certyfikacji nabytych umiejętności. Ścieżka uczestnictwa w projekcie dla każdego uczestnika powinna zatem przewidywać walidację i certyfikację nabytych na szkoleniach umiejętności. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji projektów znajdują się w punkcie 5.Regulaminu konkursu: Dodatkowe informacje dot. realizacji projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 165 000,00 zł

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu (doc, 1.12 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (pdf, 781.23 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (zip, 472.45 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. A. S. Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
tel. 17/ 74 32 828, 17/ 85 09 261, 17/ 74 32 813, 17/ 85 09 263, 17/ 85 09 286, 17/ 74 32 831, 17/ 74 32 830.

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
tel. 17 850 92 00

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17/ 747 64 15, 17/ 747 64 82

Do pobrania:

Regulamin konkursu (doc, 1.12 MB)

Załączniki (zip, 8.73 MB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS