Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek przyjmowany będzie od dnia 25 lutego 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę złożenia dokumentacji elektronicznej do Instytucji Organizującej Nabór za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020 (wniosek otrzymuje status „Złożony”).

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Maj 2021 r.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go poprzez stronę www.pz.gov.pl (profil zaufany)

za pomocą ważnego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu:

Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 5.2 i 6.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

450 000,00 zł

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP:
  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 100% wydatków kwalifikowanych.
 1. Minimalna wartość projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.
 1. Maksymalna wartość projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.
 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP – 100 000,00 PLN.
 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
  Zgodnie z zapisami SZOOP– załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

Forma naboru

Nabór ma charakter zamknięty.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:
Regulamin naboru (PDF, 559.95 KB)

Integralną częścią Regulaminu naboru są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 224.35 KB)
 2. Instrukcje do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  2.1 Instrukcja użytkownika LSI RPO WP na lata 2014-2020, (PDF,2.6 MB)
  2.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 649.27 KB)
 3. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 682.71 KB)
 4. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna - projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 202.16 KB)
 5. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  5.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020. (DOCX, 91.94 KB)
  5.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna. (DOCX,71.12 KB)
  5.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (DOCX, 116.15 KB)
 6. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej :
  6.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna - projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego (DOCX, 70.04 KB)
  6.2 Wzory kart oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna – tryb pozakonkursowy. (DOCX, 68.06 KB)
 7. Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 838.47 KB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin.

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 343.1 KB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) – IV kwartał 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie:

       środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny: Pani Anna Niemczyk – tel.17 747 65 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO WP 2014-2020 udziela Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS