Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 
 
 
loga react eu

 

Zmiana Regulaminu w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ projektu 7: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 - 2020

konkurs nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o zmianie Regulaminu w ramach działania 2.1 (typ 7). Zmiana polega na:

 1. wprowadzeniu do Wykazu stosowanych skrótów i pojęć skrótu: REACT-EU - Dodatkowe środki w ramach Osi priorytetowej XI, działanie 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU. Podstawę prawną dla środków REACT-EU stanowi: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) oraz Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2021 r., C(2021) 8538 final.
 2. wprowadzeniu zapisów dotyczących:
  • terminu realizacji zgłoszonych w ramach konkursu projektów – powinna ona zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w  terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o  dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r.;
  • możliwości dofinansowania projektów w ramach Osi priorytetowej XI – REACT-EU, działanie 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU. Dofinansowane zostaną projekty, które były ocenione w ramach zakończonego naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, znajdujące się na liście rezerwowej, zgodnie z wynikami oceny i kolejnością określoną na tej liście;
  • kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU i wyniesie ona 32 011 711,55 zł;
  • początku okresu kwalifikowalności wydatków dla Osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU, którym jest 1 lutego 2020 r.;
  • zastrzeżenia, że w jednym projekcie nie mogą być łączone środki w ramach alokacji z działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług i działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU;
  • nadania dodatkowego numeru w systemie informatycznym SL2014 właściwego dla działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - REACT-EU;
 3. Wprowadzeniu nowego załącznika do Regulaminu konkursu nr 9.4 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI – REACT-EU”.

Nowy Regulamin obowiązuje od 29 grudnia 2021 r.

Link do regulaminu (PDF, 517.52 KB)

 

Link do ogłoszenia o naborze

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS