Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

 

loga react eu

Zmiana Regulaminu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym

w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

 

„DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW REACT-EU”

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza zmianę Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16.

Zmiana dotyczy uzupełnienia zapisów Regulaminu konkursu, aby możliwe było przyznanie dofinansowania dla projektów znajdujących się na liście rezerwowej w ramach instrumentu REACT-EU. Zostały one uwzględnione w Regionalnym Programie Operacyjnym na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2021 r., nr C(2021) 8538 final oraz uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kwotą prawie 7,9 mln Euro dofinansowane zostaną projekty ocenione w ramach zakończonego naboru nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, znajdujące się na liście rezerwowej, zgodnie z wynikami dokonanej uprzednio oceny i kolejnością określoną na tej liście. Wyboru do dofinansowania nie będzie poprzedzać dodatkowa ocena projektów.

Zakres zmian:

 1. Do Wykazu stosowanych skrótów dodano skrót:
  „REACT-EU
  Dodatkowe środki w ramach Osi priorytetowej XI RPO WP 2014-2020, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU, które zostały wprowadzone zmianą RPO WP na lata 2014-2020 w dniu 29 grudnia 2021 r.
  Podstawę prawną dla środków REACT-EU stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) oraz Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2021 r., C(2021) 8538 final.
 1. 3 ust. 3 Regulaminu konkursu otrzymał brzmienie:
  „Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów w ramach ww. działania powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.”.
 1. Dodano § 7, ust. 3 Regulaminu konkursu w brzmieniu:
  „IZ RPO WP 2014-2020 zastrzega sobie możliwość dofinansowania projektów w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU. Ze środków REACT-EU dofinansowane zostaną projekty ocenione w ramach zakończonego naboru nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, znajdujące się na liście rezerwowej, zgodnie z wynikami oceny i kolejnością określoną na tej liście.”.
 1. Dodano § 7, ust. 4 Regulaminu konkursu w brzmieniu:
  „Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU, o których mowa w § 3 ust. 1 wynosi 7 884 618,50 Euro / 36 237 706,62 zł według kursu 1 Euro = 4,5960 zł.”.
 1. Dodano § 7, ust. 5 Regulaminu konkursu w brzmieniu:
  „Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków dla Osi priorytetowej XI REACT-EU, działania 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU jest 1 luty 2020 r.”.
 1. Dodano § 7, ust. 6 Regulaminu konkursu w brzmieniu:
  „W jednym projekcie nie mogą być łączone środki w ramach alokacji z działania 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny i działania 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU.”.
 1. Dodano § 7, ust. 7 Regulaminu konkursu w brzmieniu:
  „Projektom objętym dofinansowaniem w ramach instrumentu REACT-EU zostanie nadany dodatkowo numer w systemie informatycznym SL 2014 właściwy dla działania 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU.”.
 1. W § 21 Regulaminu konkursu wprowadzono załącznik nr 9.4:
  „Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU”.
 1. Przyjęto tekst jednolity Regulaminu konkursu uwzgledniający zmiany wprowadzone aktualną uchwałą oraz uchwałą Zarzadu Województwa Podkarpackiego nr 258/5169/17 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl

Uzasadnienie zmian:

Regulamin konkursu określa m.in. źródło dofinansowania projektów. Zmiana Regulaminu jest konieczna, w celu rozdysponowania dodatkowych środków z instrumentu REACT-EU, przyznanych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2021 r., nr C(2021) 8538 final oraz uwzględnionych w Regionalnym Programie Operacyjnych Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przyjęcie powyższej zmiany nie prowadzi do pogorszenia sytuacji wnioskodawców, gdyż dodatkowe środki będą przeznaczane na projekty znajdujące się na liście rezerwowej, zgodnie z wynikami dokonanej uprzednio oceny i zgodnie z kolejnością na tej liście. Wyjątkiem jest brak kwalifikowalności wydatków poniesionych przed 1 lutym 2020 r., który nie wynika z decyzji IZ RPO, ale z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU). Natomiast termin zakończenia realizacji projektów jest analogiczny jak dla inwestycji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i również wynika z przepisów unijnych. Jednocześnie znależy zaznaczyć, że w przypadku braku dodatkowych środków REACT-EU, wybór większej liczby projektów z listy rezerwowej nie byłby możliwy.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr 352 / 6994 / 22 w sprawie zmiany uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wraz z uzasadnieniem.
  pobierz plik (PDF, 200.7 KB)
 2. Regulamin konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Tekst jednolity. Dokument obowiązuje od dnia: 18 stycznia 2022 r.
  pobierz plik (PDF, 414.49 KB)
 3. Załącznik nr 9.4: „Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU”.
  pobierz plik (PDF, 197.19 KB)

 

Link do ogłoszenia

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS