Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 23 listopada 2015, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 21 grudnia 2015,  do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

Wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A, 35–010 Rzeszów. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 30 czerwca 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowuje się sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Studium powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan ich przeprowadzenia. Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowanych

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 zł

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 4 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu, rozumiane jako data złożenia wniosku o płatność końcową – nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku oceny negatywnej jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 9 Regulaminu konkursu.

 • Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 747 61 06,17 747 61 37 lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerem telefonu: 17 747 61 52.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin Konkursu obowiązujący od 05.07.2016  plik do pobrania (DOC 372 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 217KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje. (DOCX 2,7 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje. (ZIP 672 KB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje. (DOC 231 KB)
 5. Lista wskaźników produktu i rezultatu. (DOCX 63,5 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia. (DOC 245 KB)
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (DOC 293 KB)
 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 23,5 MB)
 9. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). (DOC 883 KB)
 10. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOCX 788 KB)
 11. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOCX 107 KB)

 

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 05.07.2015 plik do pobrania (DOCX 31 KB) 

Regulamin Konkursu obowiązujący do 04.07.2016  plik do pobrania (DOC 267 KB) 

 

Wytyczne

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS