Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja o anulowaniu konkursu zamkniętego numer RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15

                                                                                 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 20 stycznia 2016r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów w ramach działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie konkurs numer RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15. Niniejsza decyzja podyktowana jest Zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w wyniku którego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utraciły status akredytowanych OWES.

 

***

Aktualizacja z dnia 9 grudnia 2015 r.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 dokonała zmiany regulaminu konkursu oraz przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektu do 21 grudnia 2015 r. w ramach Działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Zmiana i wydłużenie terminu jest efektem zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.

 

***

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie.

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11.12.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2016 r.

Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl Przejdź do serwisu zewnętrznego oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej,
  • podmioty ekonomii społecznej.

Do dofinansowania wybierane będą podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu pomniejszonej o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, tel. 17 850 92 81, 17 850 92 60, 17 850 92 84, 17 850 92 62

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - obowiązuje od 9 grudnia 2015 r. (PDF 1.82 MB)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) (PDF, 2 MB)

Załączniki

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS