Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Termin, od którego można składać wnioski

21.12.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15.01.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2016 r.

Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów

Miejsce składania wniosków

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  ul. płk L. Lisa-Kuli 20
  35-025 Rzeszów
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl Przejdź do serwisu zewnętrznego oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Kto może składać wnioski

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie

 1. Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych) osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych1.

1 W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń podnoszących kompetencje językowe

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (DOC, 820 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu (DOC, 820 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10
tel. 17 850 92 89, 17 850 92 91, 17 850 92 61, 17 850 92 92

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (DOC, 820 KB)

Załączniki

 1. Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020
 2. Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 737 KB)
 3. Załącznik 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 151 KB)
 4. Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 722 KB)
 5. Załącznik 5 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone w procesie korekty/uzupełniania wniosku na etapie oceny formalnej (DOC, 80 KB)
 6. Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż wynikające z negocjacji/zgody IP WUP (w trakcie realizacji projektu) (DOC, 85 KB)
 7. Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (ZIP, 1,01 MB)
 8. Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (uproszczone metody rozliczeń) (ZIP, 0,99 MB)
 9. Załącznik 9 Wzór oświadczenia partnera, iż poniesione przez niego wydatki nie były/nie będą refundowane z innych źródeł (DOC, 78 KB)
 10. Załącznik 10 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DOC, 91 KB)
 11. Załącznik 11 Wzór oświadczenia partnera o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DOC, 88 KB)
 12. Załącznik 12 Wzór oświadczenia dotyczące stosowania przepisów Pzp (DOC, 581 KB)
 13. Załącznik 13 Katalog regionalnych stawek rynkowych dla Osi Priorytetowej IX RPO na lata 2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (DOC, 188 KB)
 14. Załącznik 14 Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 85 KB)
 15. Załącznik 15 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 586 KB)
 16. Załącznik 16 Opis poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) (DOC, 139 KB)

***

Zobacz również

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS