Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

Aktualizacja z dnia 16 maja 2016 r.

Nawiązując do wiadomości dotyczącej wznowienia dostępu do LSI WUP (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/723-informacja-dla-uzytkownikow-lsi-wup-2), informujemy o wprowadzeniu technicznej modyfikacji w systemie LSI WUP w zakresie sposobu wypełniania wzoru wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursów ogłoszonych w ramach:

 • Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, dla którego przedłużono termin składania wniosków do 31 maja 2016 r.

Korekta nie powoduje modyfikacji treści wniosku (wersja obowiązująca to wersja 1.0) a jedynie wprowadza zmianę o charakterze technicznym. Zmiana polega na wprowadzeniu stałej tekstowej w części VIII wniosku – Oświadczenia  Beneficjenta/Partnera/ów projektu - w pkt. 4 usunięto możliwość wyboru z listy rozwijalnej.

***

Aktualizacja z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 – Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

W związku z przerwą w dostępie do systemu informatycznego LSI WUP dla Osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 od dnia 1 kwietnia 2016 r., spowodowaną zmianą Wykonawcy świadczącego usługę utrzymania LSI WUP, która uniemożliwiła potencjalnym Projektodawcom pracę nad wnioskami w systemie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 31 maja 2016 r. Podjęta przez Instytucję Pośredniczącą decyzja ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie środków przewidzianych w ramach konkursu.    

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

***

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Termin, od którego można składać wnioski

18.04.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

06.05.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie/Oddziałów Zamiejscowych WUP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

 1. organ prowadzący szkołę lub placówkę w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5, 7 Ustawy o systemie oświaty;
 2. szkoła lub placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5, 7 Ustawy o systemie oświaty;
 3. placówka doskonalenia nauczycieli w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o systemie oświaty posiadająca siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie;
 4. uczelnia działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym posiadająca siedzibę/oddział/filię na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparcie w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 2. Wsparcie w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
 4. Wsparcie w postaci kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - obowiązuje od 20.04.2016 r. (DOC, 956 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (DOC, 956 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja z dnia 05.05.2016 r. (PDF, 650 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna (PDF, 596 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP, 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 10
tel. 17 850 92 89, 17 850 92 94, 17 850 92 92

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - obowiązuje od 20.04.2016 r. (DOC, 956 KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (DOC, 956 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 - wersja archiwalna (PDF, 596 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS