Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Aktualizacja z dnia 16 maja 2016 r.

Nawiązując do wiadomości dotyczącej wznowienia dostępu do LSI WUP (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/723-informacja-dla-uzytkownikow-lsi-wup-2), informujemy o wprowadzeniu technicznej modyfikacji w systemie LSI WUP w zakresie sposobu wypełniania wzoru wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursów ogłoszonych w ramach:

 • Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 (projekty skierowanie wyłącznie na wsparcie rodziny) oraz Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 (projekty dotyczące wyłącznie pieczy zastępczej) - nabór w ramach konkursów trwa do 17.06.2016 r.

Korekta nie powoduje modyfikacji treści wniosku (wersja obowiązująca to wersja 1.0) a jedynie wprowadza zmianę o charakterze technicznym. Zmiana polega na wprowadzeniu stałej tekstowej w części VIII wniosku – Oświadczenia  Beneficjenta/Partnera/ów projektu - w pkt. 4 usunięto możliwość wyboru z listy rozwijalnej.

***

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (projekty skierowanie wyłącznie na wsparcie rodziny)

Termin, od którego można składać wnioski

04.05.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

17.06.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.:

 1. pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:
  • asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny prowadzące od zwiększenia liczby asystentów,
  • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
  • terapii i mediacji,
  • specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności społecznych itp.,
  • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
  • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego (w tym reprezentacja, jeśli jest niezbędna),
  • grup wsparcia i grup samopomocowych,
  • wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające,
 2. pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących placówek w formie:
  • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
  • specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,
  • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego:

 1. pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących placówek w formie:
 • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
 • specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,
 • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

94% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (DOC, 723 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 - wersja z dnia 05.05.2016 r. (PDF, 650 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 - wersja archiwalna(PDF, 596 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (ZIP, 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 0,99 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela

Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa-Kuli 20
tel. 17 8509257, 17 8509256

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00

Do pobrania:

Regulamin konkursu (DOC, 723 KB)

Załączniki

Załącznik 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 - wersja z dnia 05.05.2016 r. (PDF, 650 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 - wersja archiwalna (PDF, 596 KB)

Załącznik 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 738 KB)

Załącznik 3: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 150 KB)

Załącznik 4: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 722 KB)

Załącznik 5: Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone w procesie korekty/uzupełniania wniosku na etapie oceny formalnej (DOC, 80 KB)

Załącznik 6: Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż wynikające z negocjacji/zgody IP WUP (w trakcie realizacji projektu) (DOC, 85 KB)

Załącznik 7: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (ZIP, 1 MB)

Załącznik 8: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 0,99 MB)

Załącznik 9: Wzór oświadczenia partnera, iż poniesione przez niego wydatki nie były/nie będą refundowane z innych źródeł (DOC, 78 KB)

Załącznik 10: Wzór oświadczenia wnioskodawcy o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DOC, 91 KB)

Załącznik 11: Wzór oświadczenia partnera o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DOC, 88 KB)

Załącznik 12: Wzór oświadczenia dotyczące stosowania przepisów Pzp (DOC, 581 KB)

Załącznik 13: Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO na lata 2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (DOC, 436 KB)

Załącznik 14: Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 86 KB)

Załącznik 15: Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 586 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS