Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

Informacje o naborze

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 - Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-002/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.3 Promocja przedsiębiorczości

typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 czerwca 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 28 października 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosków obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem kuriera / operatora pocztowego:

       1) bezpośrednio w punkcie przyjmowania wniosków pod adresem:

             Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

             Departament Wspierania Przedsiębiorczości

             35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego  3a,

lub

       2) w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna

35-010 Rzeszów , al. Ł. Cieplińskiego 4

Wnioski dostarczone pod adresy inne niż wyżej wymienione nie będą rozpatrywane.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest stempel odpowiednio: Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 maja 2017.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania stref aktywności gospodarczej (terenów inwestycyjnych) , tj. wyodrębnionych obszarów inwestycyjnych, przygotowanych w celu nadania im funkcji gospodarczych (aktywizacji gospodarczej), sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, stanowiących lokalne centrum rozwoju gospodarczego i utworzonych w celu realizacji lokalnych celów rozwoju.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia znajdujące się w regionalnych biegunach wzrostu dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014–2020, tj. MOF Dębica – Ropczyce, MOF Jarosław – Przeworsk, MOF Krosno, MOF Mielec, MOF Przemyśl, MOF Sanok – Lesko, MOF Stalowa Wola, MOF Tarnobrzeg.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7 (DOC 203 KB) do Regulaminu konkursu. (DOC 328.5 KB)

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% wydatków kwalifikowanych , przy uwzględnieniu zapisów art. 61 albo 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu –1 000 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 10 000 000 zł.

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 30 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu: do 31 grudnia 2018.

       Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w paragrafie 9 Regulaminu konkursu (DOC 328,5 KB) „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 747 61 06, 17 747 61 37 lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonów: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W kwestiach związanych z ochroną środowiska informacje uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu plik do pobrania

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 224 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej. (DOCX 2.76 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej. (ZIP 881.37 KB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej. (DOC 215,5 KB)
 5. Lista wskaźników produktu i rezultatu. (DOC 79,5 KB)
 6. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (DOC 285 KB)
 7. Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania kryteriów merytorycznych. (DOC 203 KB)
 8. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach RPO WP. (DOC 109 KB)
 9. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (287 KB)
 10. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. Uwaga, zmiana załącznika(DOC 85 KB)
 11. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. Uwaga, zmiana załącznika (ZIP 12,32 MB)
 12. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 864,5 KB)
 13. Instrukcja opracowania Studium wykonalności. (DOC 613 KB)
 14. Założenia do konkursów dedykowanych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014–2020, Osi Priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR. (DOCX 85 KB)

Zakres zmian załączników nr 10 i nr 11 plik do pobrania (DOCX 22,5 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS