Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

WYNIKI

Nr naboru RPPK.04.03.01-IZ.00-18-001/16

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu ogólnego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 24 sierpnia 2016 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej. Doręczenie wniosku o dofinansowanie przez kuriera traktowane jest jak doręczenie osobiste.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM.
 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2 - 10 tys. RLM.
 3. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu dotyczącego gospodarki ściekowej.

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • organy administracji rządowej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja projektów poza terenem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poza terenem gmin wchodzących w skład Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, tj.: MOF Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Sanok-Lesko, Dębica-Ropczyce, Jarosław-Przeworsk.
Ponadto możliwe jest w niniejszym konkursie ubieganie się o dofinansowanie projektu zlokalizowanego na terenie MOF przez podmioty wskazane powyżej, jedynie w przypadku, gdy żaden podmiot z terenu danego MOF nie ubiega się o dofinansowanie w konkursie dedykowanym dla MOF.

ROF: Miasto Rzeszów, Miasto Łańcut, Gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.
MOF Krosno: Miasto Krosno, Gminy: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
MOF Przemyśl: Miasto Przemyśl, Gminy: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica;
MOF Tarnobrzeg: Miasto Tarnobrzeg, Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów;
MOF Mielec: Miasto Mielec, Gminy: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy;
MOF Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola, Gminy: Pysznica, Zaleszany, Nisko;
MOF Sanok-Lesko: Miasto Sanok, Gminy: Sanok, Lesko, Zagórz;
MOF Dębica-Ropczyce: Miasto Dębica, Gminy:  Dębica, Ropczyce, Żyraków;
MOF Jarosław-Przeworsk: Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gminy: Pawłosiów, Przeworsk.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

224 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85%

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 12 000 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:
Regulamin konkursu
Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (zał. 3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (zał. 3.2).
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR.
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – Gospodarka ściekowa.
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa:
  1. Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji technicznej
  2. Kryteria formalne wyboru projektów dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa
  3. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku.
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa:
  1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa,
  2. Wzór karty oceny merytorycznej dla poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa.
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji: - obowiązujący do 30 sierpnia 2016r.
  1. Wzór umowy,
  2. Wzór porozumienia,
  3. Wzór decyzji.

  Wzór umowy/porozumienia/decyzji: - obowiązujący od 30 sierpnia 2016 r.
  9.1 Wzór umowy, (ZIP, 10,7 MB)
  9.2 Wzór porozumienia,(ZIP, 10,7 MB)
  9.3 Wzór decyzji. (ZIP, 10,7 MB)
 10. Założenia do konkursów dedykowanych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014-2020, Osi Priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR.

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Paulina Surmacz, tel. 17 747 65 61
 • Pani Joanna Masłowska, tel. 17 747 63 27

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu, ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie, ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.:16 678 56 32  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku, Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu, ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców znaleźć można pod adresem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iv-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-dziedzictwa-kulturowego


Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS