Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 –Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Termin, od którego można składać wnioski

01.08.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12.08.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.

W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:

  • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
  • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

1.         Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych) osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych¹

¹mając na uwadze zapisy specyficznego kryterium dostępu wskazanego w części 4.2.8 Regulaminu konkursu, w ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja typu projektu zakładającego wyłącznie szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (DOC, 871 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP, 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Poniatowskiego 10
tel. 17 850 92 61, 17 850 92 91, 17 850 92 88

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00.

Zobacz również:

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Do pobrania

Regulamin konkursu (DOC, 871 KB)

Załączniki

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 603 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 738 KB)

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 96 KB)

Załącznik 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 137 KB)

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 107 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone w procesie uzupełnienia wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych (DOC, 83 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż wynikające z negocjacji (DOC, 81 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP, 1 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 1 MB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (DOC, 583 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenia o niekaralności beneficjenta (DOC, 69 KB)

Załącznik 12 Wzór oświadczenia o niekaralności partnera (DOC, 70 KB)

Załącznik 13 Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych dla Osi priorytetowej IX-działania 9.3 RPO WP na lata 2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (PDF, 361 KB)

Załącznik 14 Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 87 KB)

Załącznik 15 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 588 KB)

Załącznik 16 Wzór oświadczenia o podpisaniu umowy o partnerstwie/ porozumienia (DOC, 94 KB)

Załącznik 17 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych (PDF, 405 KB)

Załącznik 18 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (PDF, 288 KB)

Załącznik 19 Aktualizacja materiału dotyczącego informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (PDF, 427 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS