Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-007/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie.

Termin, od którego można składać wnioski

05.08.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19.08.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej
  • podmioty ekonomii społecznej

Do dofinansowania wybierane będą podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektów przy czym wskazany procent dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonej o środki przekazywane przez Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (DOC, 919 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 212 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Integracji Społecznej EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
tel. 17/ 850 92 50, 17/ 864 19 54, 17/ 850 92 54,

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (DOC, 919 KB)

Załączniki

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 603 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 738 KB)

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 96 KB)

Załącznik 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 133 KB)

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 107 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone w procesie uzupełnienia wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych (DOC, 83 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż wynikające z negocjacji (DOC, 81 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 212 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (DOC, 583 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o niekaralności beneficjenta (DOC, 70 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenia o niekaralności partnera (DOC, 70 KB)

Załącznik 12 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO na lata 2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (DOC, 745 KB)

Załącznik 13 Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 87 KB)

Załącznik 14 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 588 KB)

Załącznik 15 Wzór oświadczenia o podpisaniu umowy o partnerstwie / porozumienia (DOC, 95 KB)

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS