Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 19 października 2016 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 19 października 2016 r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP konkurs numer RPPK.07.05.00-IP.01-18-006/16.

Niniejsza decyzja podyktowana jest koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które ukazały się w dniu 14 października 2016 r.

Jednocześnie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że nowy konkurs dla Działania 7.5 zostanie ogłoszony niezwłocznie, po zaakceptowaniu nowego wzoru Regulaminu konkursu przez Instytucję Zarządzającą. Ogłoszenie konkursu planuje się w listopadzie 2016 r.

 

Aktualizacja z 14 października 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o zmianie okresu naboru wniosków o dofinansowanie projektów: od 18 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r.
W związku z tym wycofanie wniosku na etapie naboru, w celu jego korekty, z przyczyn organizacyjno-technicznych jest możliwe najpóźniej do dnia 9 listopada 2016 r.

Zmiana okresu naboru, polegająca na jego wydłużeniu, spowodowana jest trwającymi pracami nad sposobem przeprowadzania oceny wniosków, wynikającymi ze zmiany zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-006/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP - projekty konkursowe.

Termin, od którego można składać wnioski

18.10.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

25.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 r.

Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), zainteresowane pełnieniem funkcji Operatora.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 690 400,00 PLN

W ramach konkursu, na realizację projektu w ramach wybranego subregionu województwa podkarpackiego, obejmującego wszystkie wymienione powiaty, przewidziano następujące kwoty dofinansowania:

1. subregion „SR” - rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski – 7 736 140,56 PLN,

2. subregion „SK” - krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski – 5 131 219,20 PLN,

3. subregion „SP” - przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski – 3 360 120,96 PLN,

4. subregion „ST” - tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski – 4 462 919,28 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF, 132 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP, 976 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Wdrażania Rejestru Usług Rozwojowych EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Króla Kazimierza 7
tel. 17 747 06 50 oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu RPPK.07.05.00-IP.01-18-006/16 w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (PDF, 891 KB)

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC, 153 KB).

Do pobrania:

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 603 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 738 KB)

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 96 KB)

Załącznik 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 176 KB)

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 264 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone w procesie uzupełnienia wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych (DOC, 83 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż wynikające z negocjacji (DOC, 83 KB);

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP, 976 KB)   

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (DOC, 585 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o niekaralności beneficjenta (DOC, 70 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenia o niekaralności partnera (DOC, 66 KB)

Załącznik 12 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO na lata 2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (PDF, 44 KB)

Załącznik 13 Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 88 KB)

Załącznik 14 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 589 KB)

Załącznik 15 Wzór oświadczenia o podpisaniu umowy o partnerstwie / porozumienia (DOC, 95 KB)

Załącznik 16 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (PDF, 224 KB)

Załącznik 17 Zasady funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 1,52 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS