Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Instrukcja realizacji projektów w osiach priorytetowych: X Pomoc techniczna  i XII Pomoc techniczna React – EU RPO WP na lata 2014-2020 określa zasady korzystania ze środków  POMOCY TECHNICZNEJ RPO WP 2014 – 2020, wskazuje podmioty uprawnione do wnioskowania o środki PT, określa sposób przygotowania, oceny, realizacji i rozliczania projektów, stanowi materiał pomocniczy dla beneficjentów PT.

Instrukcja realizacji projektów w osiach priorytetowych: X Pomoc Techniczna i XII Pomoc Techniczna REACT- EU RPO WP na lata 2014 - 2020 (docx, 148.86 KB)

Załączniki:

 1. Lista wskaźników produktu dla PT (docx, 22.77 KB)
 2. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PT (docx, 42.85 KB)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PT z instrukcją wypełniania (pdf, 130.08 KB)
 4. Kryteria wyboru projektów dla osi X PT i osi XII PT React-EU (docx, 22.71 KB)
 5. Wzór listy sprawdzającej w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X osi priorytetowej PT (docx, 173.5 KB)
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu w ramach X osi PT (docx, 105.92 KB)
 7. Wniosek o nadanie / zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (docx, 22.46 KB)
 8. Wniosek o dokonanie zmian w projekcie – oś X (docx, 54.18 KB)
 9. Wzór opisu faktury dla X osi priorytetowej (docx, 51.22 KB)
 10. Metodyka doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków o płatność (docx, 16.42 KB)
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – oś X (docx, 72 KB)
 12. Wzór listy sprawdzającej w zakresie oceny formalnej i merytoryczno - finansowej wniosku o płatność w ramach X osi priorytetowej PT (docx, 76.61 KB)
 13. Zasady oznaczania projektów realizowanych w ramach PT RPO WP 2014 – 2020 (docx,439.76 KB)
 14. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (docx, 17.93 KB)
 15. Zawiadomienie o kontroli (docx, 16.58 KB)
 16. Lista sprawdzająca do kontroli projektów na miejscu (docx, 32.64 KB)
 17. Informacja pokontrolna (egzemplarz dla beneficjenta) (docx, 26.39 KB)
 18. Zalecenia pokontrolne (docx, 15.36 KB)
 19. Opinia na temat realizacji zaleceń pokontrolnych (docx, 15.62 KB)
 20. Opinia kierownika Zespołu Kontrolującego nt. zrealizowania projektu i kompletności zgromadzonej przez beneficjenta dokumentacji (docx, 14.48 KB)
 21. Lista sprawdzająca dotycząca kontroli zachowania trwałości projektu (docx, 25.06 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS