Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że od 30 maja 2016 r. w konkursach ogłaszanych dla osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 stosowane są nowe procedury oceny wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami wnioski poddawane są weryfikacji oraz ocenie w następujących etapach:

 • Etap I – weryfikacja techniczna,
 • Etap II – ocena formalna,
 • Etap III – ocena merytoryczna.

Najważniejszą zmianą jest wydzielenie weryfikacji technicznej, jako etapu poprzedzającego faktyczną ocenę wniosków o dofinansowanie (tj. ocenę formalną i merytoryczną projektów).

Weryfikacja techniczna nie ma charakteru oceny i służy wyeliminowaniu ewentualnych braków formalnych lub oczywistych omyłek w dokumentacji wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem oceny, tak by było możliwe jej przeprowadzenie.

Braki formalne lub oczywiste omyłki stanowią w szczególności:

 1. braki dotyczące podpisów i pieczęci,
 2. błędy pisarskie,
 3. przedstawienie nieczytelnych kopii dokumentów,
 4. brak potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem
 5. brak załączników do wniosku o dofinansowanie lub ich części, za wyjątkiem załącznika nr 1 studium wykonalności oraz załącznika nr 2 Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu.

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, Wnioskodawca dokonuje poprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia następnego po doręczeniu wezwania, które przesyłane jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jedynie wnioski, które przejdą pozytywnie etap weryfikacji technicznej (tj. wnioski kompletne) będą skierowane do oceny formalnej.

Ponadto należy mieć na uwadze, że nie dołączenie do wniosku o dofinansowanie na etapie składania go studium wykonalności (załącznik nr 1 do wniosku) lub Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej projektu (załącznik nr 2 do wniosku) nie będzie możliwe do naprawienia na żadnym z wyżej wskazanych etapów i będzie skutkowało negatywną oceną formalną wniosku o dofinansowanie.

Przedstawiona zmiana w procedurze prowadzi także do braku możliwości powtórnej korekty/uzupełnienia dokumentów, które w trybie jednokrotnej poprawki składane będą na etapie oceny formalnej. Wymaga to od Wnioskodawców dołożenia szczególnej staranności w trakcie dokonywania poprawek, gdyż błędy w tym zakresie prowadzić będą do negatywnej oceny formalnej.

Konieczne jest zatem:

 1. ścisłe stosowanie się do uwag przekazywanych w pismach Urzędu,
 2. korzystanie z możliwości uzyskania dodatkowych wyjaśnień ze strony pracowników Urzędu w przypadku wątpliwości, oraz
 3. wnikliwe analizowanie dokumentów zlecanych podmiotom zewnętrznym przed ich przekazaniem do tut. Urzędu pod kątem uwzględniania otrzymanych przez Wnioskodawcę uwag.

W związku z powyższym prosimy wszystkich Wnioskodawców o staranne przygotowywanie dokumentacji wniosku, szczególnie pod względem jej kompletności i poprawności, gdyż negatywny wynik weryfikacji technicznej będzie skutkować pozostawieniem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje nt. etapów konkursu, w tym weryfikacji technicznej można znaleźć w Regulaminach konkursów, zamieszczanych na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS