Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja o wymogach dla urządzeń grzewczych, które będą instalowane w ramach projektów dofinansowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP oraz kryteria dopuszczające dla niektórych działań RPO wprowadzają ograniczenia w instalowaniu urządzeń grzewczych – kotłów - tylko do tzw. klasy 5, zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. Ograniczenia mają na celu wspieranie tylko urządzeń, które charakteryzują się jak najmniejszą emisją zanieczyszczeń do powietrza
  2. Instalowane nowe urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
  3. Podczas wyboru wykonawcy instalacji i realizacji projektu beneficjenci powinni zapewnić, że instalowane urządzenie spełnia ww. wymogi, co powinno być potwierdzone certyfikatem dla danego urządzenia, wydanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
  4. Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wyprodukowany przez producenta kocioł grzewczy, powinien być należycie oznakowany. Na urządzeniu powinien być naniesiony znak CE potwierdzający zgodność urządzenia z zasadniczymi wymaganiami. Dodatkowo na tabliczce znamionowej kotłów powinny być szczegółowo opisane dane techniczne, jak np.: informacje o producencie, przeznaczenie urządzenia, rodzaj paliwa, moc nominalna, zakres mocy, sprawność, klasa kotła, pojemność wodna kotła, dane dotyczące zasilania elektrycznego kotła, w tym pobór mocy przez kocioł, maksymalna temperatura pracy, grupa płynów oraz szczegółowo ciśnienie robocze i próbne z podaniem czasu przeprowadzania próby ciśnieniowej.
  5. Brak spełnienia ww. wymogów może skutkować brakiem dofinansowania lub obowiązkiem jego zwrotu.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS