Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisów Regulaminu konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że stawka jednostkowa na samozatrudnienie obejmuje wyłącznie kwalifikowalną kwotę dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, co oznacza, że stawka jednostkowa została pomniejszona o potencjalnie niekwalifikowalną część podatku VAT. Rodzaj przedsięwzięcia, czy status podatnika VAT, nie wpływają na wysokość stawki jednostkowej, a tym samym na wartość przyznawanego uczestnikowi dofinansowania. Niezależnie od wskazanych wydatków w biznesplanie uczestnik wnioskuje o wysokość dofinansowania równej obowiązującej stawce jednostkowej, która zostanie mu przyznana w niezmienionej wysokości jeżeli jego ogólna ocena planowanej działalności będzie pozytywna oraz osiągnie wymagany próg punktowy do otrzymania dofinansowania.

Zgodnie z  Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (podrozdział 4.4 pkt 1) biznesplan powinien zawierać szacunkowy budżet planowanego przedsięwzięcia, tj. ogólne kategorie wydatków planowane do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowane dofinansowanie (np. pożyczki, środki własne itp.). Zgodnie z załącznikiem 20 punkt d Minimalny zakres biznesplanu opis ten powinien być uszczegółowiony o między innymi  wskazanie parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach stawki jednostkowej ponieważ umożliwi to ocenę przedsięwzięcia dokonywaną przez eksperta KOW (w tym adekwatności planowanych wydatków do zakładanej  działalności gospodarczej).

Jednocześnie w sytuacji gdyby z szacunkowego budżetu planowanego przedsięwzięcia wynikało, że kwota niezbędna na jego uruchomienie była niższa niż stawka jednostkowa, wysokość przyznanego dofinansowania nie ulega zmianie i jest równa stawce jednostkowej. W takiej sytuacji, ponieważ podjęcie działalności gospodarczej nie jest kosztochłonne, należy koszt przedsięwzięcia uwzględnić  przy ocenie wsparcia pomostowego, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Ocenie będzie podlegała zasadność jego udzielenia, wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia pomostowego oraz okresu na jaki ma być przyznane.

Z osobą, której biznesplan został pozytywnie oceniony i zaakceptowany, zostaje podpisana umowa udzielenia dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w kwocie wynikającej z przyjętej stawki jednostkowej. Ponieważ Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (podrozdział 4.4 pkt 7) określają sposób rozliczenia i kontrolowania udzielonego dofinansowania, nie ma potrzeby umieszczania w umowach zawieranych z uczestnikiem projektu zapisów wskazanych w regulaminie konkursu podrozdział 5.5 punkt 5.5.6, które odnoszą się do zobowiązań dokonania zakupów zgodnie z biznesplanem oraz egzekwowania zwrotu środków opisanych w podpunkcie „a” gdy zostaną wykorzystanych nie zgodnie z biznesplanem. Zgodnie z „Raportem z analizy kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projektach PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020" wydatki objęte stawką jednostkową są traktowane jako wydatki poniesione, a szacunkowy budżet wskazany w biznesplanie służy wyłącznie ocenie możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz jego możliwości utrzymania się na rynku. Beneficjent, ani odbiorca wsparcia, nie mają obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia stawki jednostkowej i uznania jej za kwalifikowalną. Jest to uproszczenie wynikające ze stosowania rozliczenia tej formy wsparcia w oparciu o stawki jednostkowe. Nie oznacza to, że podmiot nie jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. podatkowych, rachunkowych oraz innych regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Celem kontroli beneficjenta jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona. Kontrola powinna się odbywać albo w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej albo w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). Sprawdzeniu może podlegać np. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. czy dotacjobiorca prowadzi księgę przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp. W prowadzonej kontroli nie chodzi bowiem o sprawdzenie prawidłowości działania beneficjenta ale o potwierdzenie, że faktycznie działalność jest przez niego prowadzona.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS