Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

  1. Czym różnią się zasady konkursów nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 i RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22?

W ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 istnieje możliwość realizacji wyłącznie projektów ryczałtowych tj. takich, w których kwota wsparcia publicznego - dofinansowania nie przekracza kwoty 100 000,00 EURO tj. 458 550,00 PLN. Projekty takie są rozliczane za pomocą kwot ryczałtowych określanych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie w pkt 4.2.

Natomiast w ramach konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 mogą być składane wnioski, których kwota wsparcia publicznego – dofinansowania jest wyższa niż wartość 100 000,00 EURO tj. 458 550,00 PLN. Taki projekt będzie rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Zaleca się dokładną weryfikację kwoty dofinansowania przewidzianej we wniosku o dofinansowanie w celu złożenia wniosku na odpowiedni konkurs.

  1. Czy w ramach konkursu można pozyskać środki na funkcjonowanie DPS?

Nie. Nie ma możliwości pozyskania środków na funkcjonowanie DPS, ponieważ zgodnie z definicją/ wyjaśnieniem do kryterium specyficznego dostępu nr 6: W ramach projektu brak jest możliwości tworzenia miejsc opieki w Domach Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domach Samopomocy. Ponadto w pkt. 5 Regulaminów wskazano, że dofinansowanie ze środków EFS nie może dotyczyć tworzenia i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej.

  1. Czy w przypadku kontynuacji projektu zakładającego wsparcie w miejscu zamieszkania uczestników istnieje możliwość finansowania usług tożsamych do tych, jakie były realizowane w poprzednim projekcie dla tych samych osób?

Nie. Trwałość projektu powinna być zachowana ze środków własnych beneficjenta lub środków pozyskanych z innych niż EFS źródeł.
Wyjątek stanowią projekty zakładające kontynuację działalności DDP, w przypadku których możliwe jest finansowanie istniejących miejsc świadczenia usług (powstałych w wyniku realizacji projektów finansowanych z EFS) z wyłączeniem kosztów wyposażenia istniejących miejsc świadczenia usług, utrzymania lokalu niezbędnego do realizacji wsparcia (koszty czynszu, mediów, najmu itp.) oraz kosztów transportu. Szczegółowe informacje  w tym zakresie znajdują się w pkt. 5 Regulaminów. Tym samym, w przypadku projektów zakładających kontynuację realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników niezbędne jest założenie realizacji usług innego rodzaju niż były oferowane w ramach poprzedniego projektu. Jednocześnie należy pamiętać, że nie jest wystarczające zwiększenie liczby godzin usług realizowanych obecnie.

  1. Jak należy rozumieć konieczność zwiększenia liczby osób i miejsc, o których mowa w kryterium dostępu nr 1?

Zwiększenie liczby osób objętych usługami oznacza, że beneficjent musi w ramach projektu objąć wsparciem nowe osoby poza tymi, które obejmuje usługami w ramach dotychczasowej działalności (niezależnie od finansowania).

Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług oznacza konieczność zatrudnienia przez beneficjenta w ramach projektu dodatkowych osób świadczących usługi społeczne bądź zwiększenie liczby miejsc w istniejących placówkach (z zastrzeżeniem, że liczba miejsc w DDP lub placówce całodobowej nie może przekroczyć 30).

Sytuacja będzie weryfikowana w odniesieniu do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku kontynuacji projektu zwiększenie liczby miejsc i liczby osób ma nastąpić w stosunku do danych na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. Zaleca się zamieszczenie we wniosku precyzyjnych informacji w tym zakresie z uwagi na konieczność spełnienia specyficznego kryterium dostępu nr 1.

  1. Czy teleopieka może być jedyną formą wsparcia w projekcie?

Nie, teleopieka może być realizowana wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług opiekuńczych. W ramach ogłoszonych konkursów nie ma możliwości realizacji projektów dotyczących telemedycyny.

  1. Czy w ramach projektu można zaplanować finansowanie miejsc świadczenia usług zdrowotnych w istniejącym Dziennym Domu Opieki Medycznej pod warunkiem spełnienia kryterium nr 1 dotyczącym zwiększenia liczby miejsc?

Nie. W ramach ogłoszonych naborów nie jest możliwe finansowanie miejsc świadczenia usług zdrowotnych. Konkurs dotyczy tworzenia miejsc świadczenia usług społecznych. W przypadku DDOM finansowanego ze środków EFS należy pamiętać o konieczności zapewnienia trwałości projektu poprzez świadczenie usług zdrowotnych lub gotowość do ich świadczenia.
Nie ma możliwości zastąpienia usług zdrowotnych usługami społecznymi. Przypominamy, że w ramach konkursów nie ma możliwości finansowania tworzenia lub funkcjonowania Dziennym Domów Opieki Medycznej.

  1. Kto może być Partnerem w projekcie?

Zgodnie z pkt. 2.7.10 Regulaminów partnerem w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie poza wymienionymi w punkcie  2.4.2 Regulaminów.

  1. Czy grupę docelową w konkursie mogą stanowić dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Dzieci, co do zasady, nie stanowią grupy docelowej w ramach Działania 8.3. Wprawdzie w przypadku osób z niepełnosprawnościami nie ma dolnej granicy wieku, jak to jest w przypadku osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jednak możliwość uczestnictwa w projekcie osób z niepełnosprawnościami powinna być weryfikowana na podstawie form wsparcia, jakie mogą być im oferowane, tj. przez pryzmat zadań asystenta osoby niepełnosprawnej, które dotyczą głównie osób dorosłych. Należy pamiętać, że usługa asystencka nie jest tożsama i nie może być traktowana na równi z usługą opiekuńczą.

 

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursów RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 oraz RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 (docx, 53.21 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS