Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

W związku z możliwością wykonywania przez członków Komitetu Monitorującego zadań w trybie pracy zdanej[i] uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja br. w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – w trybie zdalnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

Prezentacja z posiedzenia:

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019 oraz informacja nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 (PDF, 2.32 MB)

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała 185/XXI/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019. (ZIP, 5.1 MB)

Uchwała 186/XXI/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 5.53 MB) 

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (PDF, 293.63 KB)

Uchwała 187/XXI/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 784.61 KB)

Uchwała 188/XXI/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstwa od obowiązku stosowania kryterium ogólnego formalnego w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17. (PDF, 196.9 KB)

Uchwała 189/XXI/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstwa od obowiązku stosowania kryterium ogólnego formalnego w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17. (PDF, 350.29 KB)

Protokół z XXI posiedzenia KM RPO WP 2014-2020

Protokół z XXI posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 (ZIP, 1.58 MB)

 

 

[i] art. 16 pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 695)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS