Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Protokół z XXII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020:

Protokół z XXII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 (ZIP, 1.58 MB)

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała 199/XXII/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 859.33 KB)

Uchwała 200/XXII/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 816.03 KB) 

Prezentacje z posiedzenia:

Informacja nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020. (PDF, 1.72 MB) 

Realizacja Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 i plan działań promocyjnych na rok 2021. (PDF, 3.12 MB)

Prezentacja raportu końcowego badania pn. Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020. (PDF, 1.12 MB)

 

Utworzono 03.12.2020 r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia br. w godz. 09:00 – 11:00 odbędzie się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – w trybie zdalnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

 

Utworzono 29.10.2020 r.

Z przykrością informujemy, iż XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (KM RPO WP), planowane na dzień 29 października br. w trybie zdalnym, zostaje odwołane.

Powyższe ma związek z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną, tj. potwierdzeniem COVID-19 wśród kierownictwa tut. Urzędu oraz wśród kadry pracowniczej niższego szczebla odpowiadającej za przygotowanie posiedzenia pod względem techniczno-organizacyjnym.

Kolejne obrady KM RPO WP zostały zaplanowane na grudzień br.

 

Utworzono 12.10.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 października br. w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – w trybie zdalnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS