Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza zmianę Regulaminów konkursów dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 oraz RPPK.03.01.00-IZ.00-18-003/16).

Zmiana dotyczy metody wyliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych i poziomu dofinansowania w projektach z zakresu OZE, w których zastosowanie mają przepisy dotyczące zarówno generowania dochodu, jak i pomocy publicznej. Zgodnie ze zaktualizowaną metodą należy odrębnie obliczyć:

 • maksymalny poziom wsparcia z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,
 • maksymalny poziom wsparcia z uwzględnieniem dochodu generowanego w ramach projektu,

a następnie ustalić wysokość wsparcia na poziomie kwoty niższej spośród otrzymanych wartości.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

1. dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny:

 • Regulamin konkursu,
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie,
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii (projekty inne niż parasolowe).

 2. dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF:

 • Regulamin konkursu,
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie,
 • Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii (projekty inne niż parasolowe).

Pozostałe warunki konkursów nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie zmian:

Regulamin konkursu określa m.in. zasady stosowania ograniczeń wynikających z reguł pomocy publicznej (np. na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych Rozporządzenia KE nr 651/2014) oraz tzw. „luki w finansowaniu” (na podstawie art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013).

W dokumentacji konkursowej, ogłoszonego 25 listopada 2016 r. naboru wniosków, w kwestii sposobu wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania bazowano na metodyce, która polegała m.in. na konieczności dwukrotnego pomniejszenia wydatków kwalifikowanych:

 1. ze względu na przepisy dotyczące pomocy publicznej
 2. oraz dochody generowane przez projekt.

Dotychczasowe zapisy wymagały zmiany, gdyż w przypadku zbiegu ww. przepisów wystarczające jest przyjęcie mniejszej wartości dofinansowania wynikającej z zastosowania:

 1. zasad pomocy publicznej albo
 2. „luki w finansowaniu”.

Zmiana wynika ze stanowiska Ministerstwa Rozwoju uzyskanego w dniu 22 grudnia 2016 r.

Aktualne dokumenty zamieszczone są przy ogłoszeniach ww. naborów:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS