Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zmiana Regulaminu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2015 (z późn. zm.) - nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podjął Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 124/2732/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2015 (z późn. zm.).

Zgodnie z przywołaną uchwałą § 6 ust. 3 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP – nabór 2015 (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie:

  1. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnych i prawidłowych dokumentów umożliwiających podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WP, nie później jednak niż do 31.03.2017 r. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP może wydłużyć ww. termin.

 

Uzasadnienie zmian:

Niniejszą zmianę przyjęto w celu usprawnienia procesu wdrażania I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projektów złożonych w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015 i związana jest ona z:

  • dużą ilością protestów złożonych przez Wnioskodawców w ramach I naboru. Wnioskodawcy złożyli 203 protesty od oceny formalnej oraz 303 protesty od oceny merytorycznej wniosków,
  • długą listą rezerwową projektów złożonych w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nabór 2015. Lisa rezerwowa obejmuje 366 projektów.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała nr 269/5356/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2015 (z późn. zm.). (PDF 250 KB)
  2. Regulamin konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2015 (z późn. zm.). (DOC 304 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS