Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 14 października 2016 r. oraz wynikającym z nich obowiązkiem dostosowania wytycznych programowych do nowo wprowadzonych wytycznych horyzontalnych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ww. daty, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przygotowała projekt zmienionych Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą:

  1. złagodzenie zasad dotyczących udzielania zamówień o wartości od 20 do 50 tys. zł włącznie (na mocy nowych zapisów podmiot udzielający ww. zamówień ma obowiązek dokonać rozeznania rynku),
  2. uwzględnienie rekomendacji Instytucji Audytowej dotyczącej wskazania w zapytaniu ofertowym dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  3. złagodzenie zasad dotyczących udzielania zamówień o wartości poniżej 20 tys. (na mocy nowych zapisów podmiot udzielający ww. zamówień ma obowiązek dokonać rozeznania rynku poprzez np. porównanie cenników, katalogów, ofert pisemnych lub ze stron internetowych, itp.),
  4. rezygnacja z obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania Pzp zapytań w Dzienniku Urzędowym UE – decyzja w tym zakresie została pozostawiona beneficjentom.

Na mocy uchwały nr 275/5490/17 z dnia 21 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął ww. projekt dokumentu.

Biorąc pod uwagę terminy wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), dotyczące każdorazowego procedowania z wytycznymi programowymi, planowo dokument wejdzie w życie w połowie marca bieżącego roku.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS