Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 306/6146/17 wyraził zgodę na zmianę Regulaminu Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego - II edycja przyjętego uchwałą Nr 236/4737/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2016 r., w zakresie zmiany terminu realizacji projektu.

Zmiana Regulaminu Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego polega zastąpieniu obecnego zapisu o którym mowa w punkcie 11.2 Termin realizacji projektu: „Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 maja 2017 roku” zapisem o treści: „Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 maja 2017 r. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do dnia 30 czerwca 2017 r.”

W przypadku ubiegania się o wydłużenie terminu realizacji projektu niezbędne jest przedstawienie wyjaśnienia w zakresie braku możliwości realizacji projektu w terminie określonym we wniosku o przyznanie dotacji wraz z uzasadnieniem dla tej zmiany.

W takim przypadku należy złożyć wymienione poniżej dokumenty (zaktualizowane o termin realizacji projektu):

  • wniosek o przyznanie dotacji oraz skorygowany szczegółowy budżet projektu (3 egz.) wraz z wersją elektroniczną na jednej płycie CD,
  • załącznik nr 7 do umowy dotacji, tj. Wartość i liczba dotacji celowej przyznanego dofinansowania – harmonogram transz (3 egz.) NOWY WZÓR (xlsx, 124.7 KB)

W przypadku wnioskowania także o inne zmiany w zakresie realizacji projektu (inne niż termin realizacji projektu) Wnioskodawca przedstawia niezbędne wyjaśnienia zgodnie z § 11 umowy o przyznanie dotacji.

Jednocześnie informuję, że koszty kwalifikowane w przypadku wydłużenia terminu zakończenia projektu, mogą być ponoszone do 30 czerwca 2017 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu powinno być dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 14 dni od dnia upływu zakończenia realizacji projektu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Gminy powinny przedłożyć do zaopiniowana przez Zespół ds. rewitalizacji, program rewitalizacji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.

Termin zakończenia realizacji projektu w ramach Konkursu dotacji jest zgodny z przyjętym harmonogramem działań związanych z opracowywaniem i akceptacją programów rewitalizacji opracowanych przez gminy województwa podkarpackiego, który został zaplanowany w IV kwartale 2017r. ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Jednocześnie informuję, iż terminy naborów wniosków ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 w ramach konkursów dedykowanych dla Obszarów Funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu tj. MOF Krosno, Dębica – Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław – Przeworsk, Sanok – Lesko i Stalowa Wola zostały zaplanowane w III kw. 2017r.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, iż wydłużenie terminu realizacji projektu w ramach Konkursu dotacji może uniemożliwić ubieganie się o środki w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w ww. terminie.

Aktualny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 na 2017 rok zamieszczony jest na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl.

Załącznik nr 7 do umowy dotacji, tj. wartość i liczba dotacji celowej przyznanego dofinansowania – harmonogram transz (XLSX, 124.7 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS