Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja dla Beneficjentów, którzy uzyskali/uzyskują dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP oraz TIK

 

W związku z informacjami przekazywanymi przez jednostki kontrolne o możliwości występowania nieprawidłowości indywidualnych w toku realizacji projektów przez Beneficjentów przypominamy o obowiązkach w zakresie osiągania i utrzymania w okresie trwałości projektu wartości wskaźników zadeklarowanych we wnioskach o dofinansowanie, będących jedną z podstaw przyznania dofinansowania. 

Wskaźnik Wzrost/Przyrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach został m.in. zdefiniowany w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu… . Zgodnie z tą definicją: jako wartość docelową należy wpisać liczbę nowo utworzonych etatów, które jednocześnie zwiększają zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Jeżeli wnioskodawca nie planuje wzrostu zatrudnienia w wyniku realizacji projektu, dla wskaźnika należy przypisać wartość docelową 0,00.

Dokument pod nazwą Lista wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, będący załącznikiem nr 5 do Regulaminów konkursów precyzuje m.in.: Wskaźnik powinien odzwierciedlać wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy jako bezpośredni skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów musi zatem wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. Należy rozróżnić wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie związany z jego dotychczasową działalnością a wzrost zatrudnienia będący wynikiem realizacji projektu. Jest to wskaźnik tzw. „przed-po”, który mierzy część wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, będący bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu. Wartość bazową należy ustalić w oparciu o dane za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy ustalić przeciętną liczbę etatów za powyższy okres, sumując liczbę przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w kolejnych 12 miesiącach poprzedzających okres złożenia wniosku o dofinansowanie, a następnie należy podzielić przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik stanowi wartość bazową. Wartość docelowa powinna zastać osiągnięta w roku zakończenia realizacji projektu, co jest tożsame z datą złożenia wniosku o płatność końcową. Wartość docelowa powinna zostać utrzymana w okresie trwałości projektu.

Wskazano ponadto, iż osiągnięcie zakładanego wskaźnika jest zdeterminowane spełnieniem dwóch przesłanek:

  • dla osiągnięcia wskaźnika nie wystarczy zatrudnić określoną liczbę pracowników w wyniku realizacji projektu. Powstałe w wyniku realizacji projektu etaty po zsumowaniu z ustaloną wartością bazową określają docelowe zatrudnienie w przedsiębiorstwie po zrealizowaniu projektu;
  • utworzone etaty, wskazane jako wartość docelowa wskaźnika, powinny być efektem realizacji projektu i ściśle być z nim związane; nawet znaczący wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie nie będzie podnosił wartości wskaźnika, jeżeli powstałe etaty nie są wynikiem zrealizowanego projektu.

Należy również pamiętać, że zmiany zakładanych wartości wskaźników rezultatu realizacji projektów są co do zasady niedopuszczalne. Skutkować to może zwrotem części bądź całości dofinansowania.

Zobowiązania Beneficjentów dot. osiągania zakładanej wielkości wskaźników  zostały sprecyzowane w umowie o dofinansowanie:

  • zgodnie z § 5 Beneficjent zobowiązuje się m.in. do: osiągania lub zachowania wskaźników produktu oraz rezultatu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;
  • zgodnie z § 11 Beneficjent zobowiązuje się m.in. do: przedkładania do Instytucji Zarządzającej oświadczenia w sprawie osiągnięcia i utrzymania wskaźników, zachowania trwałości projektu…; przedkładania na żądanie Instytucji Zarządzającej informacji o wskaźnikach w okresie trwałości Projektu;
  • zgodnie z § 20 Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli: Beneficjent nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu lub nie osiągnął zakładanych wskaźników produktu i rezultatu Projektu.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS