Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Minister Inwestycji i Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu  programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Do dodatkowych celów Konkursu można zaliczyć:

 • upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
 • wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przedmiot Konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Wnioskodawcy: 

gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Termin składania wniosków:

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o przyznanie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły: 

od dnia ogłoszenia Konkursu dotacji - edycja III  (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru),

do dnia 18 maja 2018 r. (ostatni dzień konkursu – dzień zakończenia naboru).

Termin zakończenia naboru może zostać zmieniony ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na Konkurs dotacji – III edycja lub brak dostatecznej ilości wniosków.

Rozstrzygnięcie konkursu:  Wnioski oceniane będą w sposób ciągły. Pozytywna ocena wniosku (minimalna liczba punktów - 60%) pod względem merytorycznym skutkować będzie sukcesywnym przekazywaniem do rekomendacji Zarządowi Województwa Podkarpackiego do dofinansowania (do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dotacji).

Miejsce składania wniosków:

Kancelaria Główna, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów

Sposób składania wniosków 

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

1) być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT";

2) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady).

Wnioski przesłane:

1) w inny sposób niż opisany powyżej (np. telefaksem lub tylko pocztą elektroniczną),

2) dostarczone pod inny adres aniżeli wskazany,

3) złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu,

nie będą rozpatrywane.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%. (Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu).

Całkowita wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 120 000 PLN (słownie: sto dwadzieścia  tysięcy złotych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego Konkursu dla Województwa Podkarpackiego wynosi 1 831 617,30  PLN (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych i trzydzieści groszy). Konkurs jest współfinansowany
w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

W celu wykorzystania całej alokacji otrzymanej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Zarząd Województwa Podkarpackiego może podjąć decyzję umożliwiającą zwiększenie puli środków na Konkurs w wyniku uwolnienia środków z pierwszej i drugiej edycji Konkursu dotacji. 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF, 778.46 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji (PDF, 362.37 KB)
 2. Formularz wniosku o przyznanie dotacji (DOC,152.5 KB)
  Formularz wniosku o przyznanie dotacji. Szczegółowy budżet zadania (plik xls 56.5 KB)
 1. Karty oceny wniosku:
  a) karta oceny formalnej (DOC, 130.5 KB)
  b) karta oceny merytorycznej (DOC, 103.23 KB)

 2. Istotne postanowienia umowy (DOC, 182 KB)
  Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (DOC, 90.05 KB)
 1. Wzór sprawozdania z realizacji projektu (DOC, 140.5 KB)

  a) Wzór sprawozdania - Informacja na temat sposobu wyboru wykonawców i Konkurencyjność (plik xlsx, 11.71 KB)
  b) Wzór sprawozdania - Część finansowa (plik xls, 63 KB)

 2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (DOC, 131 KB)

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem 17 747 68 78 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając w temacie Programy rewitalizacji POPT.

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS